Aberdeen

, přístavní město ve východním Skotsku na pobřeží Severního moře; 227 000 obyvatel (1996). Průmyslové a obchodní středisko. Průmysl petrochemický, loďařský, textilní, rybný, dřevozpracující; velký ekonomický rozvoj po zahájení těžby ropy ze šelfu Severního moře. Univerzita, gotická katedrála.

Ottův slovník naučný: Aberdeen

Aberdeen Hl. m. hrabství t. jm. v sev.-vých. Skotsku při sev. ústí ř. Dee a Donu se 105.189 ob. (1881). Skládajíc se ze Starého a krásného Nového města rychle mohutní a jako místo přístavní zaujímá ve Skotsku třetí místo; jest zde universita o dvou kollejích, jež povstala sloučením vys. učení založ. r. 1494 na Starém a vys. uč. zal. r. 1593. na Novém městě, s 800 stud. (r. 1884 – 85), školy lučebnická, hospod., umělecká, theologická, památný hl. chrám ze XIV. stol., museum, hvězdárna, velký král. chorobinec a j., pak továrny na zboží lněné, bavlněné, vlněné, gumové a gutaperčové, na papír, na lučebniny, dále strojírny, slevárny, loděnice a velkolepé brusírny žuly a mramoru; vyváží se odtud mnoho skotu a ryb, zejména lososů a sled'ů. – Hrabství aberdeenské (Aberdeenshire) zaujímá 5100 km2 sev.vých. Skotska a má 267.990 obyv. (1881); jihozáp. jeho čásť prostupuje pohoří Grampianské (nejvyšší vrchol Ben-Muich-Dhui 1309 m), kdežto. sev.-vých. čásť hrabství jest vlnitá pahorkatina se skalnatými břehy. Půdu hojně svlažují řeky zvláště bohaté na lososy (Deveron, Ythan, Don, Dee), podnebí jest poměrně mírné; polní hospodářství, chov dobytka a rybolov pěstuje se zde s velikým výtěžkem; rovněž rukodílná výroba zboží lněného, vlněného a bavlněného; též znamenity jsou zdejší lomy žulové a mramorové. –

Související hesla