Ablaut

, jazykověda střídání samohlásky v kořenu slova při tvoření tvarů a odvozenin (dříve zvané i kmenostup). Byl systémovým, patrně introflexívním rysem indoevropského prajazyka; v moderních indoevropských jazycích se uplatňuje omezeně (takzvaná silná slovesa v německém a anglickém jazyce).