Abravanel Izák ben Jehuda

, španělský židovský státník, filozof a teolog, působil též v Itálii, otec Jehudy Abravanela. Původem byl ze vznešené a starobylé židovské rodiny; španělský král Alfons V. mu svěřil vedení financí a různé politické úkoly. Po smrti krále uprchl do Kastilie, kde se stal finančním ministrem Ferdinanda a Isabelly. Když byli roku 1492 Židé ze Španělska vypuzeni, odešel Abravanel do Itálie, kde se roku 1503 usadil v Benátkách. I zde se věnoval státním financím a politice. – Abravanel byl velmi učený a duchaplný rabín; jeho spisy jsou často ostrou polemikou s křesťany (s nimiž však dobře vycházel). Nejdůležitější díla jsou apologetika židovství Mašmía ješúá (Prohlášení výkupu).

Ottův slovník naučný: Abravanel Izák ben Jehuda

Abravanel Isák ben Jehúda (*1437 – †1508), proslulý židovský státník, filosof, theolog a kommentátor, nar. v Lisaboně ze vznešené a staré rodiny židovské z kmene prý Dávidova. Vychování dostalo se mu velmi pečlivého, po jehož ukončení král Alfons V., který jej měl u veliké vážnosti, svěřil mu vedení financí, jakož též k jiným důležitým polit. úkolům ho upotřebil. Po smrti Alfonsově r. 1481 upadl Abravanel s ostatními rádci a miláčky zesnulého krále u nástupce jeho Jana v nemilost, tak že byl přinucen prchnouti do Kastilie, kdež po osm let (1484 – 1492) byl finančním ministrem Ferdinandovi a Isabelle. Když 1492 židé byli ze Španěl vypuzeni, musil se též Abravanel odstěhovati i odebral se do Neapole, Corfu, Monopoli a 1503 do Benátek, kdež byl nějakou dobu ministrem financí a vyslancem při francouzském dvoře. Zemřel 1508 a pohřben byl republikou benátskou s velikými poctami. Abravanel patří k nejučenějším a nejduchaplnějším rabbínům. Spisy jeho jsou hl. exegetické a polemické, zvláště ostré jsou jeho útoky proti křesťanům, s nimiž ostatně žil ve stycích velmi přátelských. Díla jeho psána jsou velmi jasně ale rozvláčně, kritika ostrá a případná, mluva správná. Nejdůležitější díla jeho jsou Mašmía ješúá (Prohlášení výkupu), apologetika židovství vzhledem k vykoupení, současně polemika proti křesťanským výkladům slibů starozákonních (rozděleno v 17 oddělení dle počtu proroků přislibujících); dále Ferúš hat-tórá, obsáhlý kommentář pentateuchu, opětně vydaný zvl. pečlivě v Hanavě r. 1710 H. Jak. van Bashuysenem s krásnou latinskou předmluvou o Abravanelovi; Férúš móré nebúkím, výklad (spisu Mojžíše Maimúního): poučení bloudících, Séfer róš-amáná (kniha základu víry, dogmatika židovství o 24 kap.), kommentáry k prorokům a jiných více.

Související hesla