Absentérství

, absentismus – opakovaná nepřítomnost; opakovaná neúčast člověka na takových aktivitách společenských organizací, na kterých je pravidelná docházka očekávána, respektive kde je pokládána za závaznou (škola, zaměstnání, kluby ap.). Někdy se míra absentérství používá jako ukazatel kvality dané společenské organizace.

Ottův slovník naučný: Absentérství

Absentismus (z lat.), nepřítomnost, angl. absenteeism, kterýmžto slovem se naznačuje zvyk tříd zámožných, zejména majitelů velkých statků, přebývati trvale mimo statky své buď ve velkých městech nebo v cizině. Již. sám systém pachtovní, mnohdy se zvykem tím souvisící, mívá neblahé následky v ohledu národohospodářském, které zostřují se při pobytu v cizině tím, že valná čásť důchodů ze země uniká, místo aby použito bylo jich k melioraci rolnické nebo k rozvoji průmyslu a obchodu domácího. Význačným příkladem absentismu jsou poměry irské, kdež následkem konfiskací veškerá téměř půda nalézá se v rukách několika málo rodin, jež od zrušení parlamentu irského většinou v Anglii neb na pevnině sídlí a rozsáhlé statky své na delší dobu v pronájem dávají podnikatelům, kteří je prostřednictvím t. zv. middlemen po malých parcellách na krátký čas rolníkům propůjčují, docilujíce tímto rozdrobením většího zisku. Irové proto spatřovali v absentismu hlavní příčinu zchudnutí země a vystupovali ostře proti statkářům mimo zemi se zdržujícím (absenters). Někteří národní hospodáři angličtí popírali zhoubné následky absentismu poukazujíce k tomu, že statkáři v cizině žijící důchody své berou ve směnkách cizích, které representují hodnotu zboží anglického, z Anglie do ciziny vyvezeného, tak že vlastně důchod jejich konečně přece jen jest ku prospěchu průmyslu domácího Nehledíc ani k tomu, že místní škodný účinek absentismu na určitou krajinu tím vyvrácen není, ježto doktrina tato jednostranně jen k průmyslu domácímu jako celku přihlíží, jest nepopíratelno, že z pobytu statkářů v cizině zisk mají ti, kdož potřeby jejich tam uhrazují, a že zisk tento zvětšuje národní bohatství ciziny na úkor země domácí. Ostatně všickni shodují se v tom, že absentismus jest škodlivý v ohledu sociálním, ježto odcizuje vlasti třídu zámožnou a vzdělanou, což zejména na váhu padá v Irsku, kde právě všecko bohatství jest v rukách majetníků půdy, kdežto t. zv. střední třída nečetně jest zastoupena. Vk.

Související hesla