Absolutní index lomu světla

, veličina charakterizující dané prostředí z hlediska šíření světla. Je definována vztahem n = c/v, kde c je rychlost světla ve vakuu a v fázová rychlost světla dané vlnové délky v uvažovaném prostředí. Protože fázová rychlost je funkcí vlnové délky, závisí absolutní index lomu světla na vlnové délce světla (viz též disperze, index lomu). Praktický význam má relativní index lomu světla.