Absorbance

, vyjádření vzájemného vztahu mezi absorbující vrstvou I, koncentrací absorbující složky c a vlastní velikostí absorpce (extinkce) A. Prochází-li svazek rovnoběžných paprsků monochromatického záření toku Φ0 vrstvou absorbujícího prostředí o tloušťce l, část zářivého toku se absorbuje, další část (Φ < Φ0) z prostředí vychází a nepatrná část se na rozhraní prostředí odráží. Absorbanci definuje spojený Lambertův-Beerův zákon A = log Φ/Φ0 = ecl, kde e je molární absorpční koeficient, který je pro danou látku konstantou nezávislou na koncentraci c, nemění-li se vlnová délka světelného toku a teplota.

Související hesla