Achaimenovci

, perská dynastie, která odvozovala svůj původ od Achaimena, jenž měl být otec Teispův a děd Kýra I. První vládci dynastie Teispes, asi 675 – 640 př. n. l., Kýros I. a Kambýsés I. ovládali jen nevelké území (především Pársa, dnešní Fárs) a vládli v závislosti na Médech. Teprve Kýros II. Veliký se 550 př. n. l. z tohoto područí vymanil, 539 př. n. l. dobyl Babylón, větší část Malé Asie a další oblasti a vytvořil mocnou říši. Jeho nástupce Kambýsés II. připojil Egypt. Po jeho nenadálé smrti se na trůn dostal Dáreios I., pocházející z vedlejší achaimenovské větve. Po potlačení řady revolt svou moc konsolidoval a snažil se rozšířit sféry svého vlivu (neúspěšně v Řecku a na skytských územích). Jeho nástupci, zejm. Xerxes I., Artaxerxés I. a Dáreios II., udrželi moc říše; jejich snaha dobýt Řecko však byla neúspěšná. Poslední vládce dynastie Dáreios III. byl poražen Alexandrem III. Velikým a perská říše přestala existovat. Achaimenovská říše jako složitý etnický a politický konglomerát byla sice přísně centrálně spravována, ale poskytovala prostor pro rozvíjení místních tradic a pro vzájemné kulturní obohacování.

Ottův slovník naučný: Achaimenovci

Achaimenovci, královská dynastie perská, odvozující původ svůj od Achaimena, vykonávala hodnost knížecí nad kmenem Pasargadů (odtud rovnost Achaimenovců s druhými šesti rody knížecími, jevící se vnějšími odznaky, jako tiárou, právem, že králové perští jen z těchto rodů bráti směli své zákonné manželky, a že knížata vždy měla přístup ku králi). Nejstarší známý člen rodu Achaimenovců jest Teispés I., pravnuk jeho Teispés II. nazýval se již králem anšanským, po sídle svém Anšaně, kteréhož titulu užívali i syn jeho Kýros II. i vnuk Kambysés II. Teispem II. rozdělili se Achaimenovci ve dvě větve, z nichž mladší založil Ariárámnés. R. 559 Kýros III., syn Kambysa II., nastoupil panství v Anšanu a připojil k říši své i druhé kmeny perské, načež povalením Médie (r. 549) dobyl svému rodu panství nade vší Asií. Kambysem III. r. 522 vymřelo potomstvo Teispovo, načež DareiemI., synem Hystaspovým, nastoupila mladší větev Achaimenovců na trůn perský. V přirozeném pořadí následovali po Dareiovi Xerxés I., Artaxerxés I. a Xerxés II., jímž r. 424 legitimní potomstvo vymřelo. Levobočkem Artaxerxa I., Dareiem II. Nóthem, počíná se rod nepravých Achaimenovců, jenž ztenčen ve velikém vraždění po smrti Artaxerxa II. (360). Levoboček tohoto, Artaxerxés III. a syn jeho Arsés jsou posledními mužskými potomky z rodu Achaimenovců na perském trůně. Poslední král perský, Dareios III., byl vnuk Artaxerxa III. z dcery jeho Sisygamby.Později odvozovali králové kappadočtí, pontští a bosporští původ svůj od Achaimenovcův; bezpečnosti v udání jejich ovšem hledati nelze. Pšk.

Související hesla