Admiralita

, vojenství vedoucí úřad vojenského námořnictva, odpovídající úrovní ministerstvu.

Ottův slovník naučný: Admiralita

Admiralita (angl. admiralty, fr. amirauté, rus. admiraltejstvo, něm. Admiralität), obecný název pro vrchní správu válečného námořnictva. V Anglii nazývá se admiralita vrchní správní úřad námořní, v jehož čele stojí »první lord admirality« (First lord admiral), který jest zároveň členem kabinetu, nevede však správy námořní samostatně, nýbrž jako člen admirální rady (v. t.). Německé admiralitě přísluší vrchní velení, správa, vyšší soudnictví i disciplinární moc trestní nad válečným námořnictvem. Složena jest z četných oddělení pro různé obory námořní správy. Náčelníkem jejím jest »Chef der Admiralität« s admirálním štábem. V ostatních státech jsou pro vrchní správu námořní zřízena buď samostatná ministerstva námořní (Francie, Rusko, Italie, Dánsko, Hollandsko, Španěly, Spojené Obce), nebo zvláštní oddělení ministerská (na př. v Belgii, ve Švédsku). V Rakousku vede vrchní správu námořní sekce ministerstva války, sestávající z kanceláře presidiální a z 8 oddělení. Náčelník její (viceadmirál) jest ve svém oboru působnosti samostatným, ústavní zodpovědnost však připadá říšskému ministru války. Námořní sekci podřízen jest přístavní admiralát (Hafen-Admiralat) v Pulji, jenž vede vrchní správu válečného námořnictva ve válečném přístavě a ve přiděleném obvodu. Tkl.

Související hesla