Advokátní komora

, samosprávná profesní (stavovská) organizace sdružující advokáty, která má obvykle charakter veřejnoprávní korporace, tj. zřizuje se přímo ze zákona a k účelu, jímž je správa záležitostí souvisejících s výkonem advokacie. V České republice má tento status Česká advokátní komora. Členství v ní je povinné, tj. nikdo nemůže vykonávat povolání advokáta bez toho, aby byl zapsán v seznamu advokátů, který musí advokátní komora vést. Před zapsáním uchazeče do seznamu advokátů advokátní komora ověřuje, zda uchazeč splňuje všechny zákonem stanovené podmínky. Může ze zákonem stanovených důvodů advokátovi pozastavit členství nebo rozhodnout o jeho vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Ten, kdo se cítí jejím rozhodnutím poškozen na svých právech, může se obrátit na soud a domáhat se jeho ochrany. K dalším úkolům advokátní komory náleží především správa jejího majetku a hospodaření s tímto majetkem (činnost Komory je financována z členských příspěvků), přispívání ke smírnému řešení profesních konfliktů mezi členy, reprezentace advokátů navenek vůči veřejnosti i orgánům veřejné moci, obhajování a prosazování stavovských zájmů nebo zajištění rozšiřování vzdělání členů či uchazečů.

Ottův slovník naučný: Advokátní komora

Advokátní komory zavedeny v Rakousku adv. řádem z 16. srp. 1849 č. 364 dle vzoru franc. Tvořili je advokáti, mající bydliště v obvodě zemského soudu. Komory již trvající přijal i nyn. adv. řád z 6. čce 1868 č. 96 ř. z. ($. 22. dd.), dle něhož vedlé stanoviště i zápis do listiny advokátní tu rozhoduje. Advokátní komory kdvokátní komory mají dbáti o zachování cti, vážnosti, práv a povinností stavu svého. Valná hromada advokátní komory kdvokátní komory podává dobrá zdání o osnovách zákonů, zprávy o stavu justice, návrhy na změny v obvodu a na tvoření nových advokátní komorych kdvokátní komor, jichž určení přísluší ministru spravedlnosti, volí kommissaře zkušební ku zkouškám advokátním a disciplinární radu. Výbor vede listiny advokátní, o advokátech a kandidátech, stvrzuje praxi advokátní, podává dobrá zdání o přiměřenosti honoráře (palmáru) a rovná spory o výši jeho k žádosti advokáta neb strany; rovná úřední spory svých členův, určuje zástupce za advokáta a vede dozor na advokáty a kandidáty advokacie. Začátkem každého roku oznamuje veřejně jména advokátů zanesených do advokátní listiny. Nejv. soudnímu dvoru a ministerstvu spravedlnosti podává potřebné zprávy. Hsz.

Související hesla