Agilolfingové

, nejstarší bavorský vévodský rod; vládli od poloviny 6. stol. do roku 788. Za vévody Garibalda I. († 590) spřízněni s langobardskými králi. S pomocí iroskotských misionářů vytvořili v polovině 8. stol. bavorskou církevní organizaci.

Ottův slovník naučný: Agilolfingové

Agilolfovci (něm. Agilolfinger), nejstarší bavorský rod vévodský, za jehož praotce se pokládá Agilolf, vojevůdce a příbuzný franckého krále Chlodvíka. Agilolfovci vládli v Bavořích od zaniknutí říše ostrogotské. Prvním historicky známým vévodou z tohoto rodu jest Garibald I. v druhé pol. VI. stol., který svrhl jho ostrogotské. Poslední vévoda toho rodu Thassilo II. (748 – 788) byl r. 788 od Karla Vel. trůnu zbaven a Bavorsko stalo se částí říše francké. Ostatně srvn. Bavorsko.

Související hesla