Akceptace

, přijetí, příjem něčeho, souhlas;
1. ekonomie přijetí směnky tím, že je podepsána;
2. právo přijetí návrhu smlouvy, kterým dochází k jejímu uzavření;
3. psychologie přijetí člověka jinou osobou nebo sociální skupinou.

Ottův slovník naučný: Akceptace

Akceptace (z lat.), přijetí, projev vůle, kterým se prohlašujeme jistivě o návrhu k uzavření smlouvy. Akceptace může nastati výslovně nebo mlčky činy takovými, z kterých na ni souditi lze (činy konkludentními), může se státi mezi přítomnými neb nepřítomnými smluvci. Akceptace jest závěrkem smlouvání, jehož pravidelným počátkem jest nabídka (offerta). V příčině otázky, jak dlouho nabízející v slovu státi musí, a o theorii akceptační viz Offerta. Kr.

Související hesla