Akreční klín

, geologie oblast mezi okrajem subdukující oceánské desky a ostrovním obloukem nebo aktivním kontinentálním okrajem, kde v důsledku protisměrného pohybu mezi podložní oceánskou a nadložní kontinentální litosférickou deskou dochází k tektonickému hromadění převážně sedimentárních hornin shrnovaných z povrchu subdukované oceánské desky. Příčný profil má tvar klínu.