Aktiva

1. obecně cokoli ve vlastnictví určité fyzické nebo právnické osoby, co má určitou hodnotu. Aktiva lze specifikovat podle jejich podstaty a likvidity do dílčích skupin, např. na aktiva běžná (užívaná pro běžné každodenní operace, např. zásoby hotových výrobků apod.), aktiva fixní (mající dlouhodobý charakter , stroje, pozemky apod.); 2. v bankovnictví souhrn všech pohledávek (včetně hotovosti), movitého a nemovitého majetku v bilanci banky.

Ottův slovník naučný: Aktiva

Aktiva (zlat.) nazýváme něčí jmění vůbec; k aktivům kupce počítají se hotové peníze, cenné papíry, mince, zásoby zboží, pohledávky (dlužníci), pozemky a jiný movitý i nemovitý majetek jeho. Právo nějaké, které komu náleží, pokud představuje hodnotu v penězích vyznačitelnou, tedy s ohledem na jeho cenu, též za aktivum lze pokládati. Odečteme-li od aktiv neboli aktivního jmění nějakého podniku jeho passiva neboli sumu jeho dluhů, závazkův a povinností v penězích vyjádřenou, zbývají netto-aktiva, t. j. čisté jmění (vlastní obchodní kapitál, capital positif) toho podniku. Čisté jmění své vykazuje kupec, ať jednotlivec neb obchodní společnost, v inventáři a v bilanci svého jmění, ku kterým jest jednou do roka povinen dle čl. 29. obchod. zákona. Kh.

Související hesla