Aktivum


1. ekonomie jmění, pohledávky; a) obecně cokoli, co je ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby a co má určitou směnnou hodnotu; b) v bankovnictví souhrn hotovostí a všech pohledávek, movitého i nemovitého majetku ve vlastnictví banky;
2. jazykověda slovesný rod činný. Viz též gramatické kategorie.

Ottův slovník naučný: Aktivum

Aktivum (lat.), činný rod, je tvar slovesný, jímž pravidelně pojem činnosti obsažené ve kmeni slovesa vyjadřuje se beze všeho jiného vztahu ku podmětu mimo ten, že podmět je původcem oné činnosti. Aktivum je zajisté tvar prvotný, alespoň jistě starší než passivum. .

Související hesla