Aleš Mikoláš

, český malíř, kreslíř a ilustrátor. Studoval na pražské Akademii. Nejvýznamnější osobnost generace Národního divadla; vycházel z odkazu J. Mánesa spojením lyričnosti a epičnosti i uplatněním tradice národního typu v českém umění. Tvorba v pozdně romantickém stylu odpovídala jeho zálibě v historii a líčení života (Husitský tábor, Setkání Jiřího Poděbradského s Matyášem Korvínem). Pro ND navrhl (spolu s F. Ženíškem) cyklus Vlast, který je vrcholem raného období jeho tvorby. Za života byl uznáván jako kreslíř a dekoratér, jeho olejomalba byla doceněna až ve 20. století. Po roce 1884 se věnoval převážně ilustraci pro časopisy (Květy, Šotek, Světozor, Zlatá Praha). Jeho spolupráce s mnoha známými spisovateli (A. Jirásek, J. Arbes, K. V. Rais) významně ovlivnila rozvoj knižní ilustrace. V pozdním díle již směřoval k secesi. Podílel se výtvarnými návrhy na dekorativní výzdobě architektury.

Ottův slovník naučný: Aleš Mikoláš

Aleš: . Mikuláš, malíř český, nar. r. 1852 v Miroticích v kraji píseckém. Odbyv obecnou školu ve svém rodišti, navštěvoval nižší gymnasium, pak reálnou školu píseckou. kde hlavně vliv Adolfa Heyduka působil na rozvoj uměleckých snah a vlasteneckého ducha Alešova. Vstoupiv do života praktického poznal Aleš záhy, že tužby jeho se nesou nad všední povolání životní. Odebral se r. 1869 do Prahy na akademii malířskou, kde až do roku 1875 setrval. První samostatnou prací, kterouž Aleš zde provedl, byl karton Čechie ve slávě. Zde také komponoval rozměrnější obraz historický Jiří Poděbradský a r. 1876 druhý větší obraz z dějin českých Zajetí krále Václava IV. Opustiv pak akademii, dlel Aleš delší dobu v Sukdole u p. Brandeisa, jenž mnoho drobnějších prací umělcových chová ve svém majetku. Tou dobou podnikal také cesty po Čechách (později cestoval též po Italii), na nichž studoval kroje i typy; více ještě na něho působily povšechně dojmy míst v dějinách i báji proslulých. Tak inspirovalo jej snad též časté prodlévání v Žalově k cyklu Vlasti, dosavad nejvíce vynikajícímu z děl jeho. Jméno Alešovo vniklo poprvé do veřejnosti r. 1879 při konkursu pro malířskou výzdobu Národního divadla. Účastnil se ho společně s Frt. Ženíškem skizzami k malbám do foyeru, jež první cenou byly vyznamenány a k provedení přijaty. Skizzy ty všecky Ženíšek kreslil a maloval. Cyklus »Vlasť«, do lunet určený, byl co do invence a z velké části i komposice duševním dílem Alešovým. Jemu svěřeno též provedení kartonů k této části maleb. Obrav si za předmět cyklu vlasť, vyjádřil předmět svůj způsobem dokonale malebným, rozloživ jej v řadu výjevů charakterisujících různé kraje a místa české vlasti. Junácká postava bohatýra po otčině své putujícího spojuje jedno. tlivé výjevy v celek sounáležitý a jednotný. Jest to invence nevšední hloubky poetické, originální a při tom nikoli libovolná, ale naskrze proniknutá duchem a obsahem nejstarších podání a bájí českých. Cyklus končí uvedením bohatýra na hřbitov, kterýžto výjev podává naše vyobr. – Další práce Alešovy jsou Smysly z roku 1882, pak karton Pochod Rakoczyho, nyní majetek závodu Lehmannova. Mezi tím objevovalo se jméno jeho napořád častěji v listech illustrovaných, také v humoristických, pod kresbami, jež svérázností prozrazují vždy ruku Alešovu. R. 1883 přikročil k první své souborné práci illustrační, ke kresbám k Ohlasu písní ruských od Čelakovského. Nákladem Wiesnerovým počal též r. 1886 vycházeti Rukopis Kralodvorský s četnými illustracemi Alešovými. Z dekorativních děl jeho vynikají sgraffita na Staroměstské vodárně a postavy rytířů na domě čís. 26. ve Školní ulici na Novém městě Pražském jadrnou rázovitostí, přiměřenou jak technice, tak předmětu. – Umělecká individualita Alešova jest naskrze originální a nese se duchem ryze národním ve směru, k němuž Josef Manes základ položil. Co do původnosti a poetické síly invence náleží Aleš k předním umělcům českým. Těmto vlastnostem nadání jeho nerovná se ovšem technická jeho hotovost v malbě a též v kresbě, a tak Aleš řadí se k oněm umělcům, kteří jsou více poety nežli malíři, a nejedna idea znamenitě procítěná nepřichází u něho k plnému účinku pro nedostatky výrazu zevního.. . Dodatky Prací jeho vyšly dále: Živly (cyklus kreseb); Špalíček jednoho sta národ. písní. Se zemřelým arch. R. Štechem v Plzni Aleš pracoval o výzdobě plzeňských domů. Pro schodiště a vchod staroměstské radnice v Praze nakreslil řadu kartonů, podle nichž budou v těchto místech provedeny malby. Také výzdobu stěn v nově upraveném kostele ve Vodňanech navrhl Aleš ve způsobu svých rázovitých kreseb, jejíchž originály na výstavách »Mánesæ vždy působily svěžestí invence a jadrnou prostotou líčení.

Související hesla