Alexandr I. Cuza

, rumunský kníže 1859 – 66. Účastník revolučních událostí 1848 v Moldavsku. V roce 1859 byl zvolen moldavským a valašským knížetem. Obě země sjednotil v Rumunsko; 1861 sjednocení uznala osmanská říše (jen po dobu života Alexandra I. Cuzy). 1864 – 65 provedl první agrární reformu, která vyvolala odpor statkářů a klášterů. V roce 1866 svržen důstojnickým spiknutím a donucen opustit zemi.

Ottův slovník naučný: Alexandr I. Cuza

Alexander: . Jan I., kníže rumunský (1859 – 1866), z bojarského rodu Cusa (*20. března 1820 v Galči – †15. kv. 1873 v Heidelberce), vychován v kadetní škole v Postupimi a v Paříži, kde byl do r. 1839, práva studoval v Pavii a Bologni. Navrátiv se do vlasti stal se náměstkem presidenta soudu civilního a r. 1850 prefektem okresu galackého; ve vojsku zároveň postoupil na hodnost plukovníka. Sňatkem s Helenou, dcerou bojara Rosettiho, vešel v příbuzenství s veškerou vyšší šlechtou rumunskou. Byl mluvčím strany svobodomyslné, která pracovala ke sjednocení obou knížectví, r. 1858 stal se ministrem války prozatímní kaimakamie pro spojená knížectví Multany a Valašsko. Dne 17. ledna 1859 v Jasech zvolen jednohlasně za kníž. multanského, v únoru v Bukurešti za knížete valašského, složil pak přísahu na ústavu z r. 1856 a pařížskou konvenci ze dne 19. srpna 1858. 23. pros. 1861 fermanem sultána tureckého potvrzen za knížete spojených knížectví, načež prohlásil spojení obou knížectví v jediné rumunské. R. 1864 o své ujmě prohlásil novou ústavu, v níž všecky re. formy navrhované pařížskou konvencí provedeny, ale také práva knížecí rozšířena. Tím vzbudil nespokojenost v zemi. ač zrušil nevolnictví lidu selského a státní pozemky mezi sedláky rozdělil. Finanční tíseň, jíž hleděl se sprostiti konfiskováním klášterních statků, a absolutismus prováděný urychlily jeho pád. Večer 22. ún. 1866 přinucen od náčelníků stran ke složení hodnosti knížecí a k opuštění země. Od té doby žil Alexander střídavě v Döblinku u Vídně, ve Florencii, Wiesbadenu a v Heidelberce, kde i zemřel. Manželství jeho bylo bezdětné.

Související hesla