Alexandros III. Veliký

, makedonský král od roku 336 př. n. l.; syn Filippa II. a Olympiady, vychovávaný Aristotelem. Nastoupil na trůn po otcově zavraždění. Tvrdě potlačil povstání v Řecku, zabezpečil hranice proti Thrákům a Illyrům a zahájil tažení proti Persii (40 000 pěších, 5 000 jezdců, 140 lodí) jako „svatou válku Řeků proti barbarům". 334 př. n. l. porazil vojsko satrapů u řeky Graníku, poté se zmocnil značné části Malé Asie. 333 př. n. l. poprvé porazil u Issu perského krále Dáreia III., zmocnil se jeho tábora i rodiny. Poté dobyl perské námořní základny na foinicko-palestinském pobřeží, 332 př. n. l. vstoupil do Egypta; zde byl přijat kněžstvem jako faraón a uznán za syna Dia-Ammóna; 332 – 331 př. n. l. založil Alexandrii. Poté se obrátil do vnitrozemí perské říše; 331 př. n. l. porazil znovu Dáreia u Gaugamél v Asýrii, a tím si otevřel cestu dále na východ, kde dobyl Babylón a Súsy a zničil Persepolis. Po zprávě o Dáreiově zavraždění v Baktrii vystoupil jako perský velkokrál. Do roku 327 př. n. l. dobyl Baktrii a pronikl hluboko do Střední Asie; na trase tažení založil další Alexandrie (dohromady prý 70). 326 př. n. l. překročil Indus a na řece Hydaspu porazil krále Pora. 324 př. n. l. se vrátil do Babylónu, který se stal hlavním městem jeho obrovské říše. Jeho vyčerpaný organismus podlehl v roce 323 př. n. l. infekční nemoci. Nepodařilo se mu dostatečně konsolidovat správu říše, která se krátce nato, bez jeho autority a dědice (syn se narodil až po smrti Alexandrově), rozpadla v bojích mezi diadochy. Jeho výboje zahájily novou epochu starověkých dějin (viz též helénismus). Cílem Alexandra III. Velikého bylo vytvoření světové říše, v níž si Řekové a Peršané měli být rovni; pro sebe jako krále vyžadoval božské pocty, což vyvolávalo odpor části makedonských šlechticů, který Alexandros III. Veliký tvrdě trestal. Jednotu obyvatel říše se snažil zajistit mj. „spojením krve“; podporoval masové sňatky makedonských vojáků s domorodými ženami, sám se oženil s baktrijskou šlechtičnou Roxanou a s dcerou Dáreia III. Stateirou.

Související hesla