Alpy

, nejmohutnější horský systém Evropy, táhnoucí se v oblouku od Janovského zálivu Středozemního moře k Vídeňské a Panonské pánvi v délce kolem 1 200 km. Šířka do 250 km. Alpy byly vyvrásněny zejména v třetihorách při alpínské orogenezi, dnešní velehorská podoba je z přelomu třetihor a čtvrtohor (mohutný zdvih). Složitá příkrovová stavba. Vyvrásněny ze dna geosynklinály Tethys. Vrásnění střídala období zarovnávání reliéfu. Centrální, nejvyšší část oblouku Alp tvoří krystalické horniny, na severu je lemuje pás vápencových pohoří, na jihu je toto pásmo nesouvislé. Tektonicky se Alpy člení v jednotky: helvetidy (většinou ve Švýcarsku), pennidy (vnitřní pás Západních Alp) a austridy (zpravidla Východní Alpy). Ráz velehor získaly především pleistocenním zaledněním. Obecně jsou severní svahy mírnější, jižní strmější. Na východě navazuje Dinárský horský systém (hranice nevýrazná). Nejvyšší Mont Blanc (4 810 m n. m.), Monte Rosa (4 634 m n. m.), Dom (4 545 m n. m.). Orograficky se Alpy dělí na západní a východní část (hranice: Rýn, Bodamské jezero, Horní Rýn, Splužský průsmyk, Como). Západní Alpy jsou užší, sevřenější, vyšší absolutní výšky, asymetrické geologické stavby (chybí jižní vápencové pásmo). Východní Alpy mají dlouhá, podélná údolí (východ – západ) zdůrazňující symetrickou geologickou stavbu. Důležité průsmyky: Sv. Bernard (2 472 m n. m.), Simplonský (2 009 m n. m.), Sv. Gotthard (2 112 m n. m.), Brennerský (1 370 m n. m.). Velká proměnlivost počasí. Teplý, padavý vítr fén (föhn). Nejvíce ročních srážek mají návětrné svahy, Západní Alpy 2 000 – 3 000 mm. Sněžná čára 2 500 m n. m. (severní svahy) a 3 000 m n. m. (jižní svahy). Zalednění 3 600 km2 (ústupová tendence), nejvíce zaledněny Walliské a Bernské Alpy. Říční síť hustá (s výjimkou krasových oblastí). Řeky mají velký spád, maximální odtok v létě (alpský režim). Pramenná oblast Rýna, Rhôny, Pádu, Innu, Drávy, Sávy. Jezera zpravidla ledovcová (hrazená morénou, karová), nejznámější jsou Ženevské, Neuchâtelské, Bodamské, Maggiore, Como, Garda. Zřetelná výšková stupňovitost. Hranice lesa většinou 1 800 – 2 000 m n. m., nad ní pásmo subalpínské vegetace. Bohaté zásoby vodní energie. Významný cestovní ruch. Těžba železné rudy, bauxitu a soli kamenné. Simplonský tunel 19,7 km, tunel pod Mont Blankem 11,6 km. Alpy byly prvním vědecky zkoumaným pohořím (zde ověřena teorie o příkrovové stavbě pohoří).

Související hesla