Alžběta Lucemburská

, česká a uherská královna, rakouská vévodkyně; dcera krále Zikmunda Lucemburského a Barbory Celské, matka krále Ladislava Pohrobka. V roce 1411 byla zasnoubena a 1422 provdána za Albrechta II. Habsburského.

Ottův slovník naučný: Alžběta Lucemburská

Alžběta, královna česká, uherská i německá (*1490), jediná dcera a dědička Sigmunda, krále uherského a českého, a druhé manželky jeho Barbory Celské. Jsouc dvouletá zaslíbena 7. řijna 1411 Albrechtovi V., vév. rakouskému, a oddána s ním dne 26. dubna 1422. Po smrti Sigmundově, s nímž vymřel rod Lucemburský po meči, dostal se Albrecht k panství v Uhrách i v Čechách (1437), ale zde jsa znám jako přehorlivý katolík potkal se s tuhým odporem mocné strany podobojí, jejž zlomiti již nedovedl, a zemřel 27. října 1439. Alžběta, která za života manželova nevystupovala činně, ovdověvši s velkou rázností hajila práva svá i očekávaného dědice svého. Dne 22. ún. 1440 porodila v Komárně syna, jemuž dáno jméno Ladislav; i snažila se odtud vší silou zachovati mu dědictví po otci v Uhrách i v Čechách. Potkala se v tom v Uhrách s velikým odporem, ježto většina stavů té země již před tím podávala panství Vladislavovi, králi polskému, který je přijal a nedlouho potom vypravil se také s vojskem do Uher. V Čechách zvolen za krále Albrecht, vévoda bavorský, který však nepřijal koruny české. Prostřednictvím papeže staly se jisté úmluvy mezi Alžbětou a králem polským o uznání práv syna jejího, a také v Čechách strana podobojí vyjednávala s ní o uznání Ladislava za krále. Avšak Alžběta nedočkala se již konce jednání zemřevši v Rábu dne 19. pros. 1442. Nk.

Související hesla