Anáhitá

, ženské božstvo mazdaismu. V Avestě spojována s vodami, láskou a válečnictvím. V řecké mytologii ztotožněna s Artemidou, jindy s Afrodítou.

Ottův slovník naučný: Anáhitá

Anahíd, Anaitis (v Avestě Anahita, neporušená, v islámu Zohre), íránské jméno hvězdy Venuše, ženský genius jitřenky i večernice, který na obloze vede rej hvězd sám maje lyru se strunami paprskův slunečních. Dle pověsti islámu byla to původně krásná pozemšťanka, jež neshodši se se svým mužem dostavila se před soudnou stolici andělů Hárúta a Márúta, již z rozkazu boha sestupovali na zemi, by poznali slabosti lidské. Oba andělé zamilovali se do ní i váhali rozhodnouti při její, až konečně sami lásku jí vyznali. Anahíd slíbila vyslyšet je s podmínkou, že budou klaněti se modlám, usmrtí jejího muže a budou píti víno. Andělé projevili ochotu toliko k podmínce poslední. Při té příležitosti vyzvěděla Anahíd od andělů slovo, jehož mocí oni z večera na nebe vystupovali, i pronesši je vznesla se sama k nebi, kde proměnil ji bůh ve hvězdu, kdežto anděly za trest uvěznil v hluboké studni blíže Bábelu. Jako bohyně ctěna byla Anahíd hlavně v okolí Tiflísu, kde v bujných hájích měla svůj chrám. Avšak znesvěcení těchto míst přimělo prý bohyni, že odňala výšinám svůj zúrodňující dech a do Armenie se odebrala, kde kult její velmi se rozšířil a jí oběti přinášeny, z nichž časem vyvinuly se přímé orgie na způsob podobných orgií Astartiných, Afroditiných aj. Odtud rozšířil se kult její dále po celé přední Asii. Orientu jest Anahíd bohyní hudebníků a pěvců, jak na př. v básnické mluvě perské slova toho způsobem porovnání o hlase všech pějících se užívá a dle slov Háfizových i Anahíd (Zohre) sama nad krásou básní jeho do zpěvu, a Mesiáš v nebi do tance se pouští. To však náleží původem svým astrologii Orientu, v níž Venuše byla pokládána za hvězdu štěstí a vlivu jejímu přičítána veškerá radost a zábava společenská. Naproti tomu zdá se býti Anahíd prvotnou funkcí svou v přírodním náboženství orient. zosobněnou zúrodňující silou přírodní, zvláště pokud síly vodní se týče, jejíž geniem Anahíd činěna. Řekové stotožňovali Anahíd (’Aναιτις, >Aναια) s Afroditou, ač i s Artemidou identifikována. Dk.

Související hesla