Analogie

, z řeckého ana logon - správný poměr; částečná shoda, obdoba, podobnost;
1. logika a filozofie úsudek zjišťující shodu porovnávaných předmětů či jevů ze shody jejich některých vlastností (předmět A má vlastnosti a, b, c, d, předmět B má vlastnosti b, c, d, má tedy patrně i vlastnost a). Analogie je např. matematická úměrnost (trojčlenka). V širším smyslu se analogie chápe jako pouhá podobnost mezi dvěma předměty, úvaha na základě takovéto analogie je však méně přesná než úvaha porovnávající vztahy dvou a více předmětů na základě vztahu jejich prvků. Analogie je důležitá při vytyčování nových hypotéz v mnohých vědách, zejména společenských. Prvořadá je pro hermetické nauky;
2. jazykověda princip vývoje jazyka na základě podobnosti a stírání rozdílů; změna slova nebo tvaru vlivem slov a tvarů obdobných, např. podle dělám vzniklo česám (staré tvary jsou češi, češu);
3. biologie povrchní podobnost mezi znaky různých organismů. Viz též analogické orgány;
4. technika podobnost různých fyzikálních jevů na základě matematického popisu; obtížně sledovatelné jevy lze poznávat na jevech analogických, snadněji měřitelných;
5. právo metoda vyplňování mezer v právu; řešení právní otázky neupravené přímo právním předpisem podle podobného případu upraveného právním předpisem.

Související hesla