Anatomie

, věda o stavbě organismů (rostlin, živočichů i člověka). Rozeznává se anatomie soustavná (systematická), anatomie topografická, anatomie mikroskopická, související s cytologií, histologií a submikroskopickou anatomií, dále anatomie srovnávací, související se srovnávací embryologií, a anatomie plastická. Termín anatomie vznikl z řeckého anatemnein rozřezávat, protože nejběžněji užívanou metodou v anatomii byla pitva. V současnosti se v anatomickém výzkumu užívá řada dalších metod (mikroskopická preparace, rentgenologie a jiné).

Související hesla