Anglická morální filozofie

, směr v anglické filozofii konce 17. a počátku 18. stol., vědomě se oddělující od filozofického učení T. Hobbese. Důraz byl kladen na vrozenost a autonomnost tzv. morálního smyslu (moral sence), který podobně jako smysl estetický nezávisle na vůli a rozumovém úsudku rozhoduje o tom, které jevy nebo lidské činy budeme považovat za dobré a které za špatné. Takovým morálním smyslem je např. pud sebezáchovy, pocit štěstí z poskytnuté pomoci bližnímu ap. Koncepce morálního smyslu poukazovala na možnou nezávislost mravního jednání na náboženských hodnotách, i když jejich dílčí účinnost a užitečnost nebyla zpravidla popírána. Na některé myšlenky anglické morální filozofie navazoval pozdější britský utilitarismus 19. stol. Významnými představiteli byli A. Shaftesbury, F. Hutcheson, C. Clarke, J. Butler.

Související hesla