Anthropogenie

, starší synonymum antropogeneze.

Ottův slovník naučný: Anthropogenie

Anthropogenie (z řec.), učení o původu či povstání člověka. Nauka ta, jíž zvláště v době novější dostalo se značné pozornosti, povstala na základě srovnavací anatomie a embryologie. Byl to zvláště Karel Darwin, jenž na základě práce své »Origin of Species« (O původu druhů) napsal, že člověk povstal z nějakého nižšího tvaru. – Srovnávaje totiž některé fysické známky, jež člověku společny jsou se ssavci nejblíže mu stojícími, t. j. s opicemi, anebo jež u člověka jeví se ve stavu méně vyvinutém, zakrsalém, kdežto u nich jsou vyvinuty, tělo lidské s tělem opic člověku podobných – anthropoidních či anthropomorfních a odůvodňuje dále proměnlivost druhů přirozeným výběrem, udává, že člověk povstal prý z chlupatého čtvernožce, majícího ocas a špičaté uši, žijícího snad na stromech a obývajícího v Starém světě. Čtvernožec ten byl by prý býval vřaděn přírodozpytcem mezi čtveroruké, již zase asi povstali se všemi vyššími ssavci z dávného nějakého zvířete vačnatého a toto dlouhou řadou rozmanitých tvarů buď z nějakého zvířete plazovitého neb obojživelnatého a toto zase z nějakého zvířete rybovitého. Dalším pátráním však se ukázalo, že nesmíme hledati přímý původ, byť i nejníže stojících typů lidských, mezi živoucími opicemi: gorillou, šimpanzem, orangutanem, nebo gibbonem; neboť mezi člověkem a těmito, ovšem velice vyvinutými zvířaty, zeje ještě široká propast, již nelze vyplniti pouhou domněnkou, že by snad scházející člen nalezl se mezi divokými, zvířecími, duševně i tělesně podřízenými národy nebo kmeny, aneb v některých neobyčejně chlupatých lidských jedincích. Do dnes lze pouze ze všeho říci, že na základech embryologie stal se původ člověka z nižšího organismu sice možným, avšak nemáme žádného přímého důkazu. Ch.