Antigonos II. Gonatás

, makedonský král od roku 276 př. n. l.; syn Démétria I. Poliorkéta. Jeho úsilí o sjednocení Makedonie a Řecka se zdařilo jen zčásti, odrazil nápor Keltů na Balkán.

Ottův slovník naučný: Antigonos II. Gonatás

Antigonos: A. I. Gonatas (*320 př. Kr. – †240), vnuk předešlého, syn Démétria Poliorkéta, král makedonský vl. 276 – 240 př. Kr. O Makedonii zápasil s Ptolemaiem Keraunem, kterýž se jí r. 280 zmocnil, ale poražen byv na moři od Ptolemaia a maje mimo to zápasiti v Řecku s nepokoji podněcovanými ode dvora egyptského musil ustati od záměru k dosažení panství v Makedonii. Teprve když v Makedonii po strašlivém vpádu Keltů, kterým celý poloostrov Balkánský byl zasažen, a po smrti Ptolemaia Kerauna, jenž zahynul v boji, nastala úplná anarchie, zmocnil se panství a utvrdil je slavným vítězstvím nad Kelty r. 277 u Lysimachie. R. 273 napaden byl od Pyrrha, krále épeirského, a dvakráte od něho poražen, tak že jenom v některých městech pobřežních se udržel. Dobyl sice většiny ztracených zemí po odchodu Pyrrhově do Peloponnésu zase, ale bezpečen byl teprve po zahynutí jeho v Argu r. 272. Odtud snažil se o úplné spojení Makedonie a Řecka v jednu říši, ale neustálé pletichy králův egyptských stěžovaly mu úkol tento. R. 266 způsobil vojevůdce Chremonidés v Athénách bouři proti němu a spojil se s Arkady, Achajskými, Elejskými a Sparťany, mimo to pak Alexander, syn Pyrrhův, učinil útok na Makedonii. Avšak Antigonos: a. oblehl Athény a porazil loďstvo egyptské u ostrova Kou, Alexandra pak épeirského porazil bratr Antigonos: a.nův Démétrios r. 265 tak rozhodně, že přišel i o území, které Pyrrhos od r. 294 byl uhájil. Athény vzdaly se r. 262, Salamis, přístavy athénské, Megara, Troizén, Epidauros, Mantineia osazeny makedonskými posádkami. Zemřel r. 240 jako 80letý. Vnitřní správa Antigononova byla mocná, a přísluší mu hlavně zásluha, že velmocenské postavení Makedonie po tolika útrapách bylo obnoveno. Povahou byl mírný a počítá se k nejšlechetnějším panovníkům starého věku.

Související hesla