Aplikace

, použití, využití, uplatnění; 1. přenesení, přizpůsobení určitých poznatků a pouček v jiných podmínkách; 2. lékařství použití léku či léčebného prostředku; viz též léková forma; 3. právo zvláštními procesními pravidly upravený způsob realizace práva. Poznávací, hodnotící a rozhodovací činnost spočívající v uplatnění obecného pravidla chování, obsaženého v právní normě, na konkrétní případ nebo chování; 4. výtvarné umění látková či kožená ozdoba našívaná na jinou látku; 5. výpočetní technika program nebo souhrn programů, který poskytuje uživateli ucelený soubor služeb zaměřených k určitému účelu, zatímco sám používá služby operačního systému počítače. Soubor aplikací sestavený k plnění určitých úloh se nazývá balík aplikací.

Ottův slovník naučný: Aplikace

Applikace (lat.), užití, upotřebení, na př. upotřebení nějakého principu, zákona, maximy na něco neb na někoho; přiložení léků neb obvazků; pilnost, schopnost k něčemu. – Applikace jedné vědy na druhou jest užití principů nebo pochodu vědy jedné k rozšíření nebo zdokonalení vědy jiné. red. Applikace (v ručních pracích) č. námětka (vyšívání pokládané) jest práce starodávná, jež zakládá se v tom, že na látku, tvořící půdu, přenášejí se ornamenty z látek jiných. Obrysy ornamentů lemují se ozdobnými stehy, šňůrami, prýmky a zejména zlatem. Jednotlivé částice kresby (stonky, tyčinky a t. p.) doplňovány bývají vyšíváním plochým. Nádherou prosluly applikace perské, čerkeské a turecké, bohatě zlatem zdobené. Applikace užívá se úspěšně k předmětům kostelním, praporům, kobercům, k okrašlování rouch a obydlí. Obšírnější pojednání o applikaci v jazyku českém podává »Škola ženských prací ručních«, sv. 7. Kvá.

Související hesla