Apollónios z Pergy

, řecký matematik, fyzik a astronom. Podrobně studoval kuželosečky jako řezy kosého kužele rovinami, zavedl názvy elipsa, parabola, hyperbola, pojem ohniska, studoval polární vlastnosti, průměry, tečny, normály, evoluty a protínání kuželoseček, ovšem bez souřadnic a algebraického aparátu. Jsou po něm nazvány Apollóniovy úlohy o nalezení kružnice, která se dotýká tří daných geometrických útvarů (bodů, kružnic, přímek), užitím kružítka a pravítka. Určil přibližnou hodnotu čísla π. Užil matematiku v optice (konstrukce zápalných zrcadel).

Ottův slovník naučný: Apollónios z Pergy

Apollónios: A. z Pergy v Pamfilii (v III. stol. před Kr.), slavný geometr řecký ze školy alexandrijské. Kdežto před ním k sestrojení různých kuželoseček užíváno tří kuželů, ostroúhlého, pravoúhlého a tupoúhlého, jež protínány vždy rovinou normálnou k povrchové přímce, sestrojil Apollónios: a. všecky kuželosečky na jednom kuželi. Objeviv mnohé vlastnosti kuželoseček sepsal o theorii těchto křivek knih osm, z nichž první čtyři zachovány jsou v původním jazyku řeckém, následující tři toliko v překladě arabském, poslední pak zanikla. Latinské vydání Apollonii Pergaei conicorum libri octo od Gregoryho a Halleye v Oxfordě r. 1710. Ztracenou knihu 8. dle Pappových poznámek napsal Halley. Apollónios: a. zavedl také do astronomie nový prostředek kinematický, podobný as našim řadám, epicykl. Prostředku toho užil po Apollónios: a.iovi teprve Ptolemaios, a po tomto všickni astronomové až po Kopernika. Složením několika epicyklů lze vysvětliti každý pohyb v libovolné dráze, za libovolného zákona rychlosti; jakmile byla odkryta některá nerovnost v pohybu planet, dostačilo vložiti nový epicykl, aby se dosáhlo srovnalosti úkazů s theorií. Prostředek Apollónios: a.iův nevede však ku poznání zákonů, jimiž se řídí nebeská tělesa. Jmk. Gs.

Související hesla