Apologeti

, křesťanští autoři 2. – 3. stol.; obhájci křesťanství, polemizující s gnosticismem a pohanskými kritiky a hájící křesťany před nespravedlivými nařčeními ze strany římského státu. K obhajobě a objasnění obsahu víry často využívali řecké filozofie (zejm. platónismus a novoplatónismus). Jejich odkaz rozvíjí patristika. Nejvýznamnější apologeti: Justin Mučedník, Tertullianus a jiní.

Ottův slovník naučný: Apologeti

Apologeté (obráncové). Apologeté církevní v širším smysle slova slují všichni učenci, kteří hájili a hájí křesťanské učení; v užším smysle slují tak učení mužové z prvních století křesťanských, kteří svými spisy učení Kristovo hájili a k nimž náležejí: Aristides, Quadratus, Melito, Claudius Apollinaris, Athénagoras, Iustin mučenník, Tatián, Tertullián, Origenes, Methodius, Eusebius Caesarejský a Cyrill Alexandrijský. Dr. Fr. X. Kryštůfek.

Související hesla