Aspern

, vesnice u Vídně (dnes část Vídně), kde 21. – 22. 5. 1809 byla svedena bitva rakousko-francouzské války 1809, v níž arcivévoda Karel Ludvík Jan zvítězil nad dosud neporaženou armádou Napoleona I.

Ottův slovník naučný: Aspern

Aspry, Ošpra (Aspern), ves v Dolních Rakousích, v hejtmanství hernalském a v okrese tullnském, na levém břehu Dunaje, skoro proti Vídni, s 224 ob. (1880), památná bitvou, která tu svedena dne 21. a 22. května 1809 mezi Francouzi a Rakušany. Rakouské vojsko vedené arciknížetem Karlem ustoupilo po nešťastných bojích u Řezna přes Čechy na pole Moravské a postupovalo k Dunaji, aby jednak mohlo krýti Vídeň, jednak proto, aby pojistilo spojení Čech a Moravy s Uhrami. Napoleon s vojskem svým, asi 90.000 mužů silným, vtrhl však dne 13. kv. do Vídně, obsadil pod Vídní dunajský ostrov Lobau a přepravoval odtud dne 20. kv. vojsko své na levý břeh Dunaje, kdež Francouzové zaujali pevné postavení v Asprech a ve vsi Esslingen, odtud k východu položené. Odpoledne 21. kv. bylo v tomto postavení asi 30.000 mužů, a sice v Asprech pod Massénou, v Esslingách pod Lannesem; mezi oběma vesnicemi stála jízda francouzská pod Napoleonem. Arcikníže Karel udeřil na franc. postavení s armádou svou 75.000 mužů a vytlačil je toho dne z Asprů a odrazil také několikerý útok jízdy franc., ale v Esslingách Francouzové se obhájili. V noci Francouzové opravili mosty porouchané, převedli ostatek vojska svého na levý břeh, tak že pak dne 22. kv. hned z rána rozpředla se nová bitva. Francouzové měli v boji 60.000 mužů a Rakušané asi tolikéž. Se strany rakouské dotíráno hlavně na Esslingy, Francouzi usilovně postupujíce opanovali zase Aspry,, načež Napoleon vedl hlavní útok na střed rakouský usiluje jej proraziti. Tu však v rozhodné chvíli sám vrchní velitel, arcikn. Karel, postavil se s praporem v čelo pluku Zachova a odrazil hlavní útok Francouzů tak vydatně, že musili ustoupiti, při čemž veliké ztráty utrpěli, zvláště pak také rak. dělostřelbou. Ve srážce této padl velitel franc. centra, Lannes, načež i Aspry, od Rakušanů znovu dobyty. Essling Francouzové uhájili, ale v noci celá armáda převedena na ostrov Lobau tísněna jsouc Rakušany. Ztráta Rakušanů obnášela mrtvých a raněných 24.000 mužů, Francouzů však 30.000 mužů. Francouzové byli poraženi; ale zemdlená a seslabená armáda rak. nemohouc kořistiti z vítězství tohoto nepronásledovala nepřítele na pravý břeh dunajský.

Související hesla