Avantgarda


1. původně vojenský předvoj;
2. skupina osob usilujících o prosazení nových myšlenek a názorů v protikladu k ustáleným a konzervativním názorům; 3. výtvarné umění a) označení pro umělce, kteří stojí v čele uměleckého vývoje, předbíhají svým dílem schopnost veřejnosti chápat nové invence a nový vkus, proto zůstávají často nepochopeni a bez společenského uznání. Označení se používá od 2. pol. 19. stol. Z francouzského avant-garde předvoj; b) moderní umělecké směry 1. třetiny 20. stol. Avantgardní umění lze rozdělit do dvou základních vývojových proudů: a) od kubismu k futurismu a abstraktivismu; b) od expresionismu k dadaismu a surrealismu. Příznačné pro avantgardní směry je, že se uplatňují současně ve výtvarném umění, v literatuře, v divadle a ve filmu a že nekanonizují jediné pojetí uměleckého směru, proto se v avantgardních směrech projevila velká dynamika vývoje. V české literatuře byl nejsilnějším avantgardním směrem poetismus, který měl nejblíže k evropskému dadaismu a surrealismu.

Ottův slovník naučný: Avantgarda

Avantgarda viz Předvoj.

Předvoj (franc. a něm. avant-garde, něm. též Vorhut, ital. vanguardia, angl. vanguard) jest z ochranných zástupův na vojenském pochodě ten, který kráčí celému proudu v čele a má úkol pozorovati vše, co se děje napřed ve směru pochodu, odstraňovati překážky a nepřátelské zástupy zadržovati potud, až valný houf (gros) se rozvine v bojovný šik. Pvantgarda, tu jen čelní hlídku (něm. Vorpatrouille), setniny (škadrony) tvoří 2 roje (1 patrola) asi 400-600 kroků před valným houfem a má před sebou 2 popředníky (viz Éclaireur). Pvantgarda praporu (dvousetniny jízdní) tvoří půl setniny (1 četa jízdní) 600 až 1000 kr. před valným houfem, pluku pěšího 1 četa 400-600, jízdného 1 četa nebo třetina čety 600-1000 kr. před čelním houfcem (něm. Vortrab), jenž činí u pěchoty 1 3/4 setniny, u jízdy 3-1 2/3 čety a kráčí 1000 kr. před houfem valným. Čelný houfec brigády 3 1/2 setniny (u jízdy 3/4 škadrony) jest 1000 až 2000 kr. před valným houfem. Tento u armádní divise má před sebou na 2500 kr. ještě předvojní zálohu (něm. Vorhutreserve), složenou již ze všech 3 druhů vojska a silnou 1-2 prapory s 2 četami divisijní jízdy a s dělostřelectvem, arm. divise jezdecká 2 škadrony na 5000 kr. Na odstraňování překážek má pvantgarda oddíly zákopnické. Pvantgarda má na pochodu ku předu úkol obdobný jako předstráže při táboru nebo cantonnementech; na pochodech ústupných jest mnohem slabší asi jako arričregarde na pochodu ku předu. FM.

Související hesla