Axiologie

, filozofie hodnot – filozofická nauka o původu a povaze hodnot, např. mravních, estetických, náboženských atd. Problematikou hodnot a hodnocení se zabývala již antická filozofie, jako samostatná filozofická disciplína se axiologie vyvinula až v 2. polovině 19. stol., zejména pod vlivem H. R. Lotzeho. K nejvýznamnějším představitelům patří M. Scheller a H. Rickert. Podle axiologie jsou hodnoty nezávislé na bytí (které je hodnotově indiferentní), nemají skutečnou existenci, ale „platí" – vytvářejí vlastní říši platnosti.

Ottův slovník naučný: Axiologie

Axiologie (z řec.) hodnotověda (cenověda), odhadovací čásť filosofie, výraz to, jehož někteří spisovatelé užívají na místě aesthetiky v širším smysle, tedy krasověda i mravověda dohromady (aesthetika v užším smysle i ethika), také timologie nebo timétika (τιμη = hodnota), poněvadž v obou oněch naukách jedná se o určování pravé hodnoty. V užším smysle však hlavně dle stoického ponětí (αξια znamená zvláště mravní hodnotu) tolik, co mravověda (éthika). Dd.

Související hesla