Badeni Kasimir Felix

, haličský šlechtic a rakouský politik. V letech 1888 – 95 místodržitel v Haliči, 1895 – 97 předseda předlitavské vlády; prosadil tzv. Badeniho volební reformu. Vyšel vstříc českým národním požadavkům; 1897 jeho vláda vydala Badeniho jazyková nařízení, což vyvolalo bouřlivý odpor německých nacionalistů a zapříčinilo pád vlády.

Ottův slovník naučný: Badeni Kasimir Felix

Badeni Kazimierz, hrabě, místodržitel v Haliči, syn hrab. Wład. Badeniho, nar. 14. řijna 1846 v Suchorově v okresu jaroslavském. Po skončení universitních studií v Krakově, když byl dosáhl hodnosti doktora práv, vstoupil do státní služby při krakovském okresním hejtmanství. Odtud byl za Giskry povolán za úředníka do ministerstva vnitřních záležitostí. Několik let na to byl jmenován zástupcem okres. hejtmana v Źółkwi, kde pro své zásluhy byl zvolen za čestného měšťana. Ze Źółkwe byl povolán za okres. hejtmana do Rzeszowa a roku 1879 jmenován delegátem při místodržitelském oddělení v Krakově. V tomto postavení obdržel řád železné koruny III. třídy a byl vyznamenán hodností dvorního rady. Roku 1886 ku vlastní žádosti opustil státní službu, při čemž dostalo se mu kommandérského kříže řádu Františka Josefa s hvězdou. Na zemském sněmě zastupoval kurii velkostatků v okresu krakovském. Roku 1888 povolán byl za místodržitele v Haliči, kterýžto úřad zastává doposud. Badeni napsal právnické studie O gatunkach złego zamiaru według prawa karnego austryackiego (Krakov, 1867); Zdania z róžnych gałezi prawa i umiejetnosci politycznych (Krakov, 1867). Ve znaku má rod Badenů štít po krajích vykrojovaný, v jehož modrém poli stříbrný kůň ve skoku se vztyčeným ohonem; nad štítem přilba stříbrná se zlatým hledím a s penízem na šňůrce kol krku, korunovaná zlatou korunou; v klenotu stříbrný jednorožec hořejší polovicí těla; přikryvadla stříbrná a modrá; strážci štítu dva vztyčení lvové.

Související hesla