Barbaři

, původně řecké označení pro všechny kmeny, které se nepočítaly k Helénům a jejichž příslušníci hovořili pro Řeky nesrozumitelným a hrubým jazykem (odtud řecké barbaroi). Později pojem užíván s pohrdavým smyslem i pro lidi drsné, nevzdělané a nekultivované. Vědomí kulturní nadřazenosti řecko-římského světa bylo podporováno i stálými válečnými střety s barbary. Římané pokládali za barbary všechny, kteří zůstali mimo rámec jejich impéria. Řekové ovšem přiznávali např. Egypťanům jejich starobylou vzdělanost, jindy idealizovali přirozenou morálku barbarů proti slabinám vlastní civilizace.

Související hesla