Barbora Celská

, česká a uherská královna, římská císařovna. Dcera Heřmana II. Celského, asi od konce roku 1405 manželka Zikmunda Lucemburského, matka pozdější královny Alžběty Lucemburské. S manželem krátce před jeho smrtí v ostrém sporu; jako vdova žila v Mělníku, kde byla v politických stycích s českými utrakvisty. Zajímala se o alchymii.

Ottův slovník naučný: Barbora Celská

Barbora Celjská, druhá choť Sigmunda Lucemburského, dcera Heřmana II., hraběte Celjského, zasnoubena byla králi Sigmundovi r. 1408. Sňatek jejich nebyl šťasten. Sigmund, manžel nevěrný, zviklal také věrnost Barbořinu. Když pak obvinili Barboru z nedovolené lásky k Janovi z Wallenrothu, vypověděl ji i s mladičkou dcerou Alžbětou na pusztu u Vel. Varadína a smířil se s ní teprve po mnohých přímluvách. K nové roztržce došlo mezi manžely z příčin politických. Barbora doprovodila Sigmunda r. 1436 na sněm jihlavský a potom do Prahy, kdež 11. února 1437 byla korunována; na krátký čas nepřítomnosti Sigmundovy měla v rukou otěže vlády. Nemohla spřáteliti se s úmyslem Sigmundovým, odevzdati Čechy dědictvím dceři Alžbětě a choti její, Albrechtovi V. Rakouskému, kterého nenáviděla. V naději, že podaří se jí zachovati si vliv na vládu v Čechách, obracela v důvěrných rozmluvách svůdci národní strany pod obojí (Hynce Ptáček z Pirkšteina, Jiří Poděbradský) pozornost jejich na mladého krále polského Vladislava. Sigmund zvěděv o tom, odejel i s Barborou z Prahy (11. list. 1437) a dojev do Znojma (21. list.) dal ji zatknouti. Po brzké jeho smrti (9. pros.) odvezena Barbora pod stráží do Uher. Stavové čeští vyjednávajíce s Albrechtem o výminky, položili mezi ně žádost o propuštěni a důstojné opatření Barbory. V tom je Albrecht upokojil. Barbora odebrala se z Uher do Polska, r. 1441 vrátila se do Čech a dostavši věnná města česká usídlila se v Mělníku, kloníc se povždy ke straně Poděbradské. S věnným městem Jaroměří zašla do tuhé rozmíšky. Zemřela 11. čce 1451 na Mělníce. Byla povahy vášnivé, silného ducha, ctižádostivá. Aeneas Sylvius líčí ji jako Messalinu i podkládá jí v r. 1437 chtivost sňatku s Vladislavem Polským, což však není pravdě podobno. Koll.

Související hesla