Bazické horniny

, magmatické horniny nebo z nich odvozené metamorfované horniny chudé oxidem křemičitým SiO2, obvykle tmavě zbarvené. Typickými příklady jsou hlavně bazalty a gabra. Někdy se jako synonymum používá termín mafické horniny, který však označuje horniny bohaté složkami tmavých minerálů bez ohledu na obsah SiO2. Bazické horniny tvoří naprostou většinu hmoty oceánské kůry i podstatnou část kůry kontinentální, kůry měsíční i některé meteority. Jsou vhodné pro silniční kamenivo a drtě, některá gabra se zpracovávají jako dekorační kámen. Viz též acidní horniny, ultrabazické horniny.

Související hesla