Belfast

, přístavní město ve Spojeném království, hlavní město Severního Irska; 297 000 obyvatel (1996). Průmyslové středisko (loďařský, letecký, textilní, petrochemický průmysl). Letiště; lodní linky do Velké Británie. Muzeum, galerie, divadlo, univerzita. – Od 17. stol. centrum irského protestantismu. Rostoucí katolická menšina.

Ottův slovník naučný: Belfast

Belfast [bèlfest], hl. m. antrimského hrabství a ulsterské provincie v Irsku, na záp. bř. Laganu a v jihozáp. cípu Belfastského zálivu, 18 km od moře, 150 km sev. od Dublina. Leží v úrodné nížině, již na záp. a sev. malebně vroubí horské hřbety Divis (490 m) a Cave Hill (370 m). Přes četné továrny jest jedním z nejzdravějších měst Velké Britannie. Svým ruchem připomíná na Manchester, svou čistotou na Edinburg. Nejelegantnější čásť jest White Linen Hall. Četné villy pokrývají severní pobřeží zálivu a zdobí (na jihu) předměstí Malone. Z kostelů jest 30 presbyteriánských, 20 episkopálních, 15 methodistických a 8 římskokatolických. Různá vyznání tato mají zde po jedné bohoslovecké kolleji; z ostatních vzdělávacích ústavů jsou nejdůležitější The Royal Academical Institution (gymnasium, od r. 1810) a The School of Art (umělecká škola). Botanická zahrada zaujímá 17 akrův. Obecnému dobru slouží několik nemocnic, chudobinec, porodnice, blázinec, ústav pro hluchoněmé atd., zábavě a poučení divadlo, Ulster Hall (koncertní síň), veř. knihovna s 20.000 svazky a jiné. Z budov vyniká radnice, pošta, celnice, justiční palác a rozsáhlá nábřeží. Belfast jest hlavní sídlo irského průmyslu, zvláště plátenického a bavlnářského; krom četných tkalcoven, přádelen, barvíren, bělidel jsou zde i olejny, mlýny, pily, pivovary, chemické továrny, provazárny, slevárny, železárny a rozsáhlé loděnice (jedině na Queen's Islandu zaměstnává se 2000 rukou stavěním železných lodí). I obchod jest velice značný: vnitrozemní koná se Laganem, Ulsterským kanálem, jenž spojuje přístav s jezerem Lough-Neagh, a třemi železnicemi; pomořský vede se hlavně s Liverpoolem a Glasgowem, se Spoj. obcemi severoamerickými a britskými koloniemi. Přístav byl v posledních létech důkladně opraven a o 25 acrů rozšířen, tak že nyní náleží k přístavům prvního řádu a po dublinském jest největší v Irsku. Jenom r. 1866 věnováno na doky 369.927 lib. šterl. K přístavu náleží 361 korábův o 82.776 tunách a 4271 bárek rybářských. R. 1880 veplulo sem 9700 lodí o 1,859.293 tunách. Plátenického zboží vyvezlo se (1883) za 1/2 mill. lib. sterl. – Belfast byl založen (na močálovité půdě Laganu) skotskými osadníky r. 1602, a již r. 1637 připomíná se jako průmyslové místo. S průmyslem a obchodem rostl i počet obyvatelstva: 8550 ob. (1758); 37.000 (1821); 103.000 (1851); 208.122 (1881). Belfast spravuje 10 aldermanů, z nichž jeden jest starosta, a 30 radů; v parlamentě jej zastupují 4 poslanci.

Související hesla