Berengar I.

, hrabě friulský od roku 874, italský král od 888. Vedl řadu válek o italský trůn.

Ottův slovník naučný: Berengar I.

Berengar, vévoda furlanský, syn vévody Eberharda a Gisely, dcery císaře Ludvíka Pobožného. Když po smrti císaře Karla Tlustého (888) říše Francká se rozpadla, jedna čásť velmožův italských za krále zvolila Berengara, kdežto druhá se přidala k Vidovi, vévodě spoletskému. Vido také korunován za císaře (891), avšak zemřel nedlouho potom i měl za nástupce syna svého Lamberta (894). Berengar darmo čekal pomoci od krále německého Arnulfa, jenžto přišed do Italie dal se korunovati na císařství (896). Po odchodu jeho Berengar a Lambert se dorozuměli: Berengar vlásti měl vých. od Addy a sev. od Pádu, ostatní pak země náležeti měla císaři Lambertovi. Po smrti Lambertově (898) Berengar uvázal se v celé království Italské, než pohříchu krátce potom nad Brentou poražen od Maďarů (899). Tehdy protivníci jeho povolali proti němu na trůn Ludvíka, krále dolnoburgundského, vnuka císaře Ludvíka II. (900). Ludvík dal se také v Římě korunovati za císaře (901), avšak přívrženci jeho za nedlouho se opět přidali k Berengarovi, načež císař Ludvík III. zapuzen přísahou se zavázav, že nikdy juž se nevrátí do Italie. Ale když tam přece znova přitáhl (905), přepaden od Berengara ve Veroně, i oslepen a s hanbou zpátky poslán do Provence. Od císaře takového papeži ovšem nebylo lze pomoci čekati proti Saracenům a j., proto pozval k sobě Berengara a korunoval ho na císařství (915). Avšak velmožové nespokojení, v čele jejich Adalbert, markrabě ivrejský, proti novému císaři pozvali Rudolfa II., krále hornoburgundského. Tu Berengar opuštěn byv od vasallů v bitvě poblíže Piacenze svedené poražen, načež nevěda si pomoci jiné na protivníky zavolal Maďary (923). Tehdy krajiny lombardské strašně zpustošeny, Pavia spálena, ale pomoc barbarská císaři platna nebyla k ničemu. Přátelé se od něho odvrátili, a Verona dotud věrná vzbouřila se proti němu, i zavražděn ve městě tom od úkladného vraha (924). Berengar byl třetí a poslední císař z rodu italského a císařství Západní po smrti jeho až do r. 962 bylo uprázdněno. Šra.

Související hesla