Bergen

, město v jihozápadním Norsku; 225 000 obyvatel (1998). Průmysl rybářský a rybný, loďařský, textilní, oděvní. Letiště. Muzeum, univerzita (1948), vědeckovýzkumné ústavy, Vysoká škola obchodní. Mezinárodní hudební festival (od 1953). Městská čtvrť Bryggen je od roku 1979 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. – Bergen založen v roce 1070, od 12. stol. biskupství a korunovační město norských králů, ve 14. – 16. stol. významné hanzovní město, do roku 1800 hlavní přístav a největší město Norska.

Ottův slovník naučný: Bergen

Bergen, hlavní město kraje stejného jména na záp. pobřeží norvežském mezi Sognefjordem a Hardangerem na 60° 20' s. š., první obchodní město celé země s příhodným přístavem, chráněným starou pevností Bergenhusem a novějšími Sverresborgem, Frederiksborgem a pobřežními batteriemi. Jest málo úhledné a výstavné, ulice jsou dosud po většině úzky a klikaty a domy dřevěny. Sídlo krajského úředníka (Stiftsamtmann), biskupa, bursy, filiálky nár. banky, námořnické školy, pěkných sbírek musejních, nemocnic a jiných ústavů. Hlavním pramenem výživy obyvatelstva jest obchod. Dvakráte do roka odbývají se tu hlučné trhy (stävne), ku kterým se scházívají obyvatelé horských krajin a obchodníci z pevniny evropské. Za obilí, cukr, kávu atd. vyměňují obyvatelé plodiny a výrobky domácí, zvláště ryby, tuk rybí, jikry, kůže, máslo, smůlu, dříví a j. Nejvíce vyvážejí se: rybí tuk, tresky, sledě a mořští raci (ročně 400.000 – 470.000 tun). Průmysl počíná zkvétati. Město založeno bylo roku 1070 od krále Olafa Kyrre a dáno mu jméno Björgin; vzmohlo se pro příhodnou svou polohu zvláště obchodem svým s hansou a zachovalo důležitost svou i v dobách novějších, tak že jest po Christianii nejlidnatějším (47.075 ob. r. 1885) a nejdůležitějším městem obchodním. Podnebí dosti mírné, ročně spadá tu množství dešťů (1835 mm).

Související hesla