Betlém

, arabsky Bayt Lahm – město v Izraeli jihozápadně od Jeruzaléma; 21 900 obyvatel (1997). V roce 1967 obsazen Izraelem v šestidenní válce. Považován za místo narození krále Davida, místo pohřbení Jákobovy ženy Ráchel a podle evangelií Nového zákona rodiště Ježíše Krista. Nejstarší části kostela sv. Kateřiny (zjevení anděla Josefovi) byly postaveny ve 4. stol. Betlém se stal součástí palestinského mandátu (1923 – 48), po arabsko-izraelské válce (1948 – 49) anektován Jordánskem (1950).

Ottův slovník naučný: Betlém

Béthléhem (dům chleba), dříve Efrata (úrodnost), městečko v území Júdově v Palestině, zvané po výtce též »městem Dávidovým«, 7,5 km již. od Jerusalema. Ač mnohá biblická událost na toto místo se váže (místo smrti a hrobu Rachelina, bydliště Booza a Ruth, rodiště Dávidovo), přece ze všech nejdůležitější jest ta, že zde narodil se Ježíš Kr. a to dle ústního podání v jeskyni, nad níž stojí kostel blah. P. Marie již ok. r. 330 od císaře Konstantina a jeho matky Heleny vystavěný. Že tato jeskyně jest pravým rodištěm Spasitelovým, jest téměř nade všechnu pochybnost zjištěno. Neboť již nejstarší otcové a spisovatelé církevní označují s největší jistotou jeskyni u Béthléhema za rodiště Kristovo; tak sv. Justin muč., který byv okolo roku 100. v Palestině v Sichému narozen místo toto vlastníma očima viděl (Dialogus cum Tryphone c. 78); ano i sám posměvač Celsus ok. r. 150 o této jeskyni mluví (Orig. contra Celsum I., 51.); a poněvadž tato jeskyně u Béthléhema byla a jest tam jediná, nelze o jiné tato svědectví vykládati. Mimo to měli křesťané tuto jeskyni od nepamětných dob v největší úctě, kterou chtě zmenšiti, kázal císař Hadrián roku 137 postaviti tu modlu Adonisovu, čímž právě známým zůstalo toto místo, až císař Konstantin modlu odstranil a kostel zde vystavěl. (Euseb., Vita Const., III., 41.; S. Hieron., Epist. ad Marcell., 46.) Kostel tento jest uvnitř bez předsíně 57 1/3 m dlouhý, 26 1/3 m široký a má 5 lodí, které tvoří 4 řady po 11 nádherných korinthských sloupech. Nejhlav. částí celého kostela jest »jeskyně narození Páně« pod presbyteriem, do níž vede 15 schodův a v jejímžto středu nalézá se nápis na stříbrné hvězdě: Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est. Obšírnější popisy kostela tohoto a Béthléhema podávají různé cestopisy: Krištofa Haranta z Polžic, Cesta do Benátek, odtud do sv. země; Chmelíček, Cesta do sv. země; Krištůfek, Cesta a pouť do Egypta a sv. země a j. Kolem kostela mají teď františkáni, Řekové, Armenové, ano i protestanté své domy. – Nynější Béthléhem jest městečko malé s 3000 – 5000 obyvatelů, hlavně křesťanských, již živí se pěstováním oliv a pšenice, zhotovováním růžencův, křížkův atd. Jrk.

Související hesla