Blanka

, česká královna; dcera hrabětě Karla z Valois a Mahaut de Châtillon, první manželka Karla IV. (sňatek 15. 5. 1323 v Paříži). Od roku 1334 markraběnka moravská, 2. 9. 1347 korunována.

Ottův slovník naučný: Blanka

Blanka: (vlastně Markéta) z Valois, královna česká (*1316 – †1348), první manželka císaře Karla IV., byla dcerou hraběte z Valois, bratra krále franc. Filipa IV. S povolením papeže Jana XXII. oddána 15. kv. 1323, v den korunování královny francouzské Marie, sestry krále českého Jana, sama teprv sedmiletá s rovněž sedmiletým Karlem (vlastně Václavem). Na jaře r. 1330 opustila s manželem svým dvůr francouzský a odebrala se do Lucemburska, kde ostala až do r. 1334, mezi tím co Karel dlel na výpravě v Italii. Teprve v létě toho roku vezena Blanka do Čech a přijela do Prahy v neděli 12. června 1334 o nešporách s četnou družinou francouzskou. Kněžstvo i měšťané sličnou paní s radostí uvítali a Karel oslavil příchod choti své, jíž byl po celé čtyři roky neviděl, několikadenním veselím. Šlechta česká těžce nesla přítomnost dvořanů francouzských majíc se za odstrčenou, proto markrabě hned po měsíci (13. čce) poslal krajany Blančiny zpět do vlasti a opatřil choť svou, ač hovořila jenom francouzsky, dvorem z osob domácích. Od těch učila se pak Blanka mluviti německy a česky, ale v prvních létech nevelmi vtom prospěla. O tomto příchodě Blančině do Čech i to poznamenati sluší, že zavdal příčinu k hojnějšímu užívání kroje francouzského, v Čechách do té doby málo obvyklého. Blanka sídlila v Praze, ač Karel větším dílem toho času býval na Moravě, až jí král Jan kázal odstěhovati se do Brna, poněvadž jí lid více přál než jeho druhé manželce Beatrici. Roku 1347 12. září) korunována Blanka zároveň s Karlem od arcibiskupa Arnošta na království České; ale již roku následujícího (1. srpna) za nepřítomnosti královy zemřela v Praze a s velikou úpravou a slavností položena jest ve hrobce v novém kůru kostela sv. Víta, jehož stavba tou dobou nacházela se teprv v začátcích Blanka obdařila manžela svého dvěma dcerami: Markétou (*24. květ. 1335), jež zemřela roku 1349 jakožto manželka krále uherského Ludvíka, a Kateřinou (*1343 – †1386), již r. 1348 zasnoubenou s Rudolfem Rakouským, po jehož úmrtí (†1365) od Karla IV. provdána za Ottu, markrabě braniborského. Nk.

Související hesla