Blankvers

, nerýmovaný pětistopý (deseti- až jedenáctislabičný) jambický verš, známý ze starofrancouzské hrdinské epiky z 11. stol. Nejrozšířenější v anglické literatuře (W. Shakespeare).

Ottův slovník naučný: Blankvers

Blank verse [blank vers], angl., verš bez rýmu, závisící toliko na metru. Klassické výtvory řeckých a římských básníků jsou složeny na této zásadě; když pak v novějších literaturách zavládla snaha po napodobení klassických vzorů, pokládán rým za vynález gothského barbarismu a v mnohých zemích činěny pokusy na jeho odstranění. Blank verse vlank verse nejvíce zdomácněl v Anglii; do básnictví epického zavedl jej zase earl of Surrey (sťatý 1547) překladem druhé a čtvrté knihy Vergilovy Aeneidy, do básnictví dramatického earl of Dorset (Sackville) truchlohrou Ferrex and Porrex; v epice nejvíce jej zdokonalil Milton, v dramatě Shakespeare. Blank verse vlank verse rozšířil se zvláště jako pětistopý jamb a co takový zapustil kořeny i v Německu. V Italii a Španělsku, kde ho užíváno již počátkem XVI. stol., se neujal, a ještě méně ve Francii. Dramatický Blank verse vlank verse často přibírá nadbytečnou slabiku na konci verše: whether 'tis no bler in | the mind | to surf | fer. zda šle chtněj ší my | sl je, | když tr | pí.

Související hesla