Blanqui Louis Auguste

, francouzský revolucionář; teoretik utopického komunismu, stoupenec revoluční spiklenecké taktiky. Účastník revolucí v roce 1830, 1848 – 49 a Pařížské komuny 1871, vydavatel revolučních časopisů a autor politických esejů. Jeho stoupenci tvořili významnou složku První internacionály. Dvakrát odsouzen k trestu smrti, 37 let vězněn.

Ottův slovník naučný: Blanqui Louis Auguste

Blanqui: Louis Auguste, demagog franc., bratr před. (*1805 v Puge-Théniers – †1881 v Paříži). Seznámil se za studií svých v Paříži se zásadami kommunistickými, jež za červencové revoluce hájil v četných brošurách a pamfletech, měl čilé účastenství v rozmanitých tajných společnostech a již roku 1852 hnán byl před soud pro rejdy politické. Neúnavná činnost, mravní bezúhonnost, nezištnost a poctivost zjednávaly mu úctu i u nepřátel, avšak pevné přesvědčení jeho, že násilným převratem a zničením dosavadní společnosti lze provésti blahodárnou revoluci sociální, zavedlo jej v krajnosti; bezmála polovici věku svého (37 let) strávil v žaláři. Pro brannou vzpouru, kterou 12. a 13. kv. 1839 s Barbčsem a Mart. Bernardem zosnoval, byl r. 1840 odsouzen k smrti, ale Ludvík Filip změnil mu trest v doživotní žalář, jejž Blanqui odpykával v Mont St. Michel a Toursu, až mu únorová revoluce r. 1848 zjednala svobodu. Doby té použil v Paříži k založení ústředního klubu republikánského, který byl hlavním původcem vzpour 17. břez., 16. dub. a 15. kv., tak že kromě jiných předáků jeho i Blanqui odsouzen byl k desítiletému žaláři. Sotva že pak amnestie r. 1859 jej odtud vyprostila, putoval r. 1861 pro organisování tajných společností zase na čtyři léta do vězení, žil potom dílem v Brusselu, dílem v Londýně, a neužil ani amnestie propůjčené r. 1869. Neblahý průběh války německofrancouzské r. 1870 poskytl mu opět-hojně příležitosti k podvratným podnikům; objeviv se v Paříži založil si radikální agitační časopis »La Patrie en danger«, měl vynikající účastenství ve všech podnicích kommuny, v odboji proti vládě dne 13. říj. 1870 i v povstání 18. bř. 1871, byl mezi předními organisátory pařížské kommuny a vyslán od ní na jih, aby v Lyoně, Marseille St. Etiennu a jiných průmyslových místech zřídil kommunistické odbory, jež by s pařížskými kommunisty vstoupily ve federaci. Ačkoli pak mu nebylo lze dokázati účastenství ve zločinech kommuny, přece byl r. 1872 odsouzen k deportaci do Nové Kaledonie, avšak pro chatrné zdraví jeho zmírněn mu trest v pevnostní vazbu v Clairvaux. R. 1879 zvolen v Bordeaux za poslance, sněmovna však prohlásila volbu jeho za neplatnou, poněvadž odsouzením pozbyl práva volebního; nicméně Blanqui obdržel milost a zahájiv hned zase agitace své ucházel se o mandát v Bordeaux roku 1879 a v Lyoně r. 1880, ale propadl při volbě. Ve vyšetřovací vazbě r. 1872 sepsal vědecké dílo astronomické L'Eternité dans les astres (Paříž, 1872).

Související hesla