Blavor

, název ještěrů z čeledi slepýšovitých, kteří obývají teplejší části Eurasie, Severní Ameriky a severozápadní Afriku. K blavorům patří např. rody Pseudopus, Ophisaurus. Až 1,5 m dlouhé tělo je beznohé, zbytky končetin nejsou na první pohled patrné. Živí se většinou bezobratlými i drobnými obratlovci. Ze Střední a Malé Asie zasahuje na Balkán blavor žlutý (Pseudopus apodus, synonymum Ophisaurus apodus).

Ottův slovník naučný: Blavor

Blavor viz Pseudopus.

Pseudopus apus Pall., blavor, také želtopusík, ještěr krátkojazyčný (podřadí Brevilinguia) z čeledi slepýšův (Anguidae) a jediný druh svého rodu (Plavor Merr.). Tělo má beznohé; jen ze zadních končetin mu zbyly nepatrné pahýlky po obou stranách vnějšího otvoru kloaky. Na dlouhém a válcovitém trupu jest po obou stranách podélná rýha; ocas jest mnohem delší trupu. Hlava jest zřetelně od trupu oddělena, na předu trochu zašpičatělá; na jazyce jsou bradavky v přední jeho části zrnité, vzadu vláknité. Zřítelnice oka jest okrouhlá; bubínek sluchový jest na dně zřetelné jamky při předním konci pobočné rýhy. Tělo dorůstá délky až i 1 m a má barvu nahoře kaštanově hnědou nebo narudlou či nažloutlou, často s tmavšími skvrnami, na hlavě světlejší, vezpod šedou, často narudlou nebo nažloutlou. Blavor žije v jihovýchodní Evropě (v Dalmacii, v Istrii, v Uhrách a j.), v Malé Asii, Syrii, Palestině a v sev. Africe, obývá v údolích houštinami zarostlých a jest velmi užitečný, ježto se živí myšmi, plži i hmyzem. Br.