Born Ignác Antonín

, vůdčí postava české osvícenské společnosti v 60. a 70. letech 18. stol. Zabýval se mineralogií, metalurgií a chemií, vypracoval amalgamační technologii výroby stříbra. Svobodný zednář. Podílel se na organizování vědeckého života, inicioval vznik Soukromé společnosti v Čechách pro povznesení matematiky, vlasteneckého dějepisu a přírodovědy. Autor řady odborných spisů, např. Index fossilium, Bergbaukunde, ale též protiklerikální satiry Monachologie, přeložené v době Velké francouzské revoluce do francouzštiny. Nazván po něm minerál bornit.

Ottův slovník naučný: Born Ignác Antonín

Born: Born Ignaz, rytíř, znamenitý učenec rak doby josefinské (*1742 v Karlovském Bělehradě v Sedmihradech – †1791 ve Vídni). Studoval v Sibini, pak ve Vídni u jesuitů, načež odtud vystoupiv odebral se do Prahy na studia právnická. Po ukončení jich cestoval po západní Evropě rozšiřuje tak vědomosti své. Speciálně zabýval se mineralogií a geologií. R. 1770 stal se přísedícím nejvyššího úřadu mincmistrského v Praze, pak cestoval po Uhrách, Sedmihradsku a Krajině. Vědecké výsledky této cesty uveřejnil mineralog J. J. Ferber ve zvláštním spise (Briefe über mineralog. Gegenstände atd [Frankfurt a Lipsko, 1774]), jenž později přeložen i do angl., franc. a italského jazyka. Bohužel poslední cesta byla příčinou vážné churavosti. Born zakoupil si v Čechách allodiální statek Staré Sedliště u Tachova a zotavoval se zde celá čtyři léta jsa při tom stále vědecky činným. V době té vydal spis o svém kabinetě mineralogickém s názvem Lithophylacium Bornianum s. index fossilium quae cotlegit, in classes et ordines digessit Ign. de Born (Praha, 1772 – 1775, 2 sv.). Za pobytu svého v Čechách učinil se Born nade vše zasloužilým o duchový rozvoj této země. Bylť zakladatelem soukromé společnosti učenců, z níž později vyvinula se král. česká učená společnost. Born byl správcem této společnosti, stál v čele její literárních publikací a podporoval ji i tehdy, když později do Vídně se odstěhoval. Roku 1776 povolala jej císařovna Marie Terezie do Vídně, aby uspořádal cís. kabinet přírodovědecký. Výsledkem této práce byl spis Index rerum naturalium Musei Caes. Vindob. P. I. Testacea Vídeň, 1778: po druhé pod jiným titulem, t.. 1780), jenž mezi současnými spisy conchyliologickými vynikal věrně a krásně provedenými obrazy. R. 1779 jmenován Born dvorním radou komory dvorské v záležitostech mincovních a horních. V době té stál na vrcholu vědecké slávy své, shromáždil kolem sebe vynikající učený svět vídeňský a stál v čele periodické publikace Physikalische Arbeiten der einträchtigen Freunde in Wien (1783 – 1791), již vydávala lože svobodných zednářů, jejíž byl on zakladatelem a velmistrem. V tom čase také speciálné práce Bovy v oboru hornictví nesly netušené ovoce dlouholetých studií. Podařilo se mu zlepšiti methodu amalgamační při získávání drahých kovů, kteráž methoda na rozkaz císaře Josefa v Rakousku jsouc zavedena později všeobecného rozšíření došla a vynálezci i značný zisk hmotný přinesla. Spis, v němž Born myšlénky své o tomto předmětě pronáší, nese název Das Anquicken der gold-und silberhältigen Erze. Rohsteine, Schwarzkupfer und Huttenspeise (Víd., 1786). K hornictví vztahuje se ještě systematický spis, jejž Born spolu s Trebrou vydal, Bergbaukunde (Lipsko, 1789, 2 sv.). Z předcházejícího vidno, že Born vynikal všestrannou učeností i bystrým duchem vynalézavým. Vládl několika jazyky, byl členem mnoha učených společností v cizině a náležel mezi přední šiřitele osvětářských a proticírkevních ideí v Rakousku Vynikal též překypujícím vtipem a humorem, jímž stíhal protivníky svých ideí. Vzrušení vyvolal satirický spisek Die Staatsperrücke, Eine Erzählung (Vídeň, 1772), veliké pak pohoršení způsobil v kruzích církevních satirický spis proti řeholnictvu namířený Joannis Physiophili specimen Monachologiae atd. (Augšpurk. 1783, v následujícím roce v novém, rozmnoženém vydání). Srv. Wurzbach, Biograph. Lexicon, II.díl, str. 71 – 74; životopis od Dobrovského v »Pojednáních král. učené čes. společnostį (1795); Kalousek, Děje král. české spol. nauk (Praha, 1884).

Související hesla