Břidlice

, usazená hornina vzniklá zpevněním jílu a siltu (prachu), s následnou rekrystalizací základní hmoty. Je břidličnatě dělitelná, tj. štípatelná, nebo se rozpadá v tenké destičky. Podle minerálního složení, barvy nebo použití se rozeznávají různé druhy břidlic. Černé břidlice obsahují příměs organického uhlíku a pyritu (disulfidu železnatého). Při zvětrávání se pyrit rozkládá na vodnaté sírany (kamence), které se dříve používaly k výrobě kyseliny sírové. V ČR se tzv. kamenečné břidlice těžily zejm. na Plzeňsku (Hromnice). Některé pevné a dobře štípatelné břidlice slouží k pokrývání střech (tzv. pokrývačské břidlice; těží se na Železnobrodsku a severní Moravě).

Ottův slovník naučný: Břidlice

Břidlice nebo břidle (také křidla) v geologickém smyslu jsou horniny, jež uloženy jsou ve vrstvách nebo lavicích různě mocných a které lze štípati na velmi tenké desky nebo tabule, jež mají břidličný sloh. Ale jinak jest toto pojmenování velmi povšechné a třeba míti na zřeteli stáří jejich uložení a vnitřní jejich složení. V tom smyslu máme břidlici v oddělení hornin krystalinickosmíšených, zvrstvených, a pak v oddělení hornin úlomkovitých čili klastických; tento druh hornin nazývá se v něm. spisech Thonschiefer, kdežto, co Němci nazývají Schieferthon, my jmenujeme lupky. Lupky převládají v útvarech mladších, od karbonu nahoru, kdežto břidlici nalézáme hlavně v útvarech starších. Není však pochyby, že, co se týče původu, povstaly asi podobným způsobem jako lupky, totiž usazením z vod, asi tak, jak se ještě podnes na dně řek, rybníků, jezer a moří ukládají bahnité a písčité vrstvy. Břidlice v oddělení hornin krystalinickosmíšených, zvrstvených, kam také náleží rula, svor, itakolumit aj., známy jsou jako břidlice prahorní, břidlice hlinitoslídnaté, obyčejně jako fyllit; je to hornina zřejmě zvrstvená (břidličná), kryptokrystalinická, jindy zřejmě zrnitá, obyčejně tmavošedá, zelenavá. hnědošedá a j.; plochy štěpné mají lesk hedvábný nebo polokovový. Skládá se z různých krystalinických zrnek a šupinek slídy, chloritu, křemene, živce, turmalinu, hlinitých látek a j. Velmi často jsou různé přimíšeniny nerostův a podlé stálého vyskytování se toho neb onoho rozeznávají se pak různé odrůdy břidlice Podlé toho jest břidlice nebo fyllit živcovy (v Rudohoří, Smrčinách, v Bavorském lese s mnohými zrnky albitovými, břidlice chiastolitová, šedo-až modrošedá, tuhá břidlice obsahující sloupky chiastolitu; dále břidlice staurolitová, chloritová, talková, skvrnitá atd. Břidlicebrouskové (hlavně z Ardenn) jsou fyllity, v nichž hojně nalézají se velmi jemné krystalky granátu, jež činí horninu tak tvrdou; břidlice grafitová nebo tuhová hojně prostoupena tuhou; pak břidlice kamenečná, prostoupená látkami uhelnými a pyritem, jest tmavošedá nebo černá: rozkladem a větráním pyritu tvoří se zelená skalice, kamenec, hydráty železité atd. U nás v Čechách jsou břidlice prahorní nebo fyllity rozšířeny kolem celé silurské pánve v středních Čechách tvoříce její podklad; jsou to horniny, jež podlé rozdělení Barrandeova popsány byly již jako azoické a jako pásma A a B. Chovají jako užitečné horniny porfyry, buližníky, kamenečné břidle, jež hlavně u Hromic blíže Třemošné v Plzeňsku ve velkém lomu se dobývají; ale také na mnohých jiných místech (na př. v údolí Vltavy severně od Prahy u Roztok, u Libšic a j.) v jednotlivých pruzích se vyskytuji a dosti často mylně za uhelné sloje byly považovány, tak že se na nich i dolovalo. Zlatonosné žíly u Jílového a i stříbronosné žíly příbramské náležejí částečně do jejich oboru. Severně od Plzně u Rabšteina a Manetína vyskytuje se pěkná, tuhá břidlice tenkolupenná, šedá, a poskytuje desky pokryvačské; podobně vyskytuje se fyllit na úpatí hor Krkonošských, hlavně u Železného Brodu nalézají se lomy, v nichž se břidlice v tenkých deskách na pokrývání dobývá; jest zelenavá nebo šedozelená. Břidlice oddělení hornin klastických čili úlomkovitých nalézají se hlavně ve zpodních útvarech sedimentárních siluru, devonu a karbonu, jen výjimečně ještě v útvarech mladších. Jsou předešlým dosti podobny, totiž zřejmě zvrstvené a břidličnaté, obyčejně tuhé, barvy rozmanité, na lomu vzhledu hlinitého, zdánlivě nekrystalinické, pod drobnohledem však ukazují přece přimíšeniny krystalinické, a to jehličky rutilu, šupinky slídy, šupinky kalcitu, zrnka granátová a p. Vyloučeny bývají ve hmotě břidličné krystaly a shluky pyritu, křemene, hlízy vápence, a pak často chovají organické zbytky, čímž se hlavně liší od předešlých, a to svědčí zřejmě, že jsou sedimentárního původu; že však později doznaly rozličných změn, tomu nasvědčuje vnitřní mikrokrystalinický sloh, a to, že velmi často vedlé původní přirozené vrstevnatosti a břidličnatosti ukazuji břidličnatost v jiném směru, zvanou břidličnatostpříčnou, jež způsobena značným tlakem postranním. Podlé převládání některých minerálních přimíšenin rozeznáváme břidlice křemité, břidlice slídnaté, také břidlice kamenečné, břidlice brouskové (husté, kyselinou křemičitou prostoupené břidlice žlutavě šedé nebo zelenavě šedé); břidlice drobové (slídnatohlinité a křemitohlinité odrůdy). V Čechách jsou takové břidlice v útvaru silurském, a to hlavně v jeho zpodním oddělení, zvláště v pásmech C2 (jineckoskrejské břidlice), D (rokycanské). D3, D4 (zahořanské), D5 α (kralodvorské), E (graptolithové) a H. Velmi důležité z toho oddělení jsou břidlice pokryvačské a břidlice tabulkové. U nás se břidlice pokryvačská v tomto oddělení nevyskytuje; ale za to na Moravě a ve Slezsku obsahuje zpodní pásmo uhelného útvaru, zv. kulm, hojně tenkolupenné, tuhé břidlice černošedé, zelenavě černé, vůbec tmavé, jež se na mnoha místech v lomech dobývají jako břidlice pokryvačská; útvar ten táhne se z okolí Brna ve směru sev.-východ. do Slezska. Břidlice tato obsahuje na některých místech četné organické zbytky rostlinné (přeslice, kapradiny, plavuně atd.) a zvířecí (Posidonomya Becheri, Orthoceras Goniatites atd.). Velmi rozsáhlé lomy na pěknou břidlici pokryvačskou a tabulkovou nalézají se v Německu, a to u Sv. Goaru na Rýně, Lehestenu a Haselbachu v Durynském lese, u Goslaru na Harzu, kde jest břidlice čistá, velmi tenkolupenná, šedá až černá. Rozsáhlejší ještě jsou vrstvy a lomy na břidlici pokryvačskou u Penrhynu ve Walesu, kde se mimo to také dobývají velké desky k rozličnému upotřebení. Také ve Francii u Angresu jsou velké lomy na břidlice pokryvačské a deskové. Fl.

Břidlice anglická nachází a těží se v silurském útvaru v severním Walesu v Port-Madoku, Festiniogu, Penrhynu, Carnarvonu a Bangoru, kde společnosti Welsh Slate Company, pak Cromorthin Slate Company, Penrhyn Slate Company a j. mají největší světové závody, do všech zemí šablonovou (façonovou) břidlici v různých formách (slates) v rozličných zemích užívaných vyrábějí a zasílají dle grosů (po 1200 kusech) pode jmény Imperials, Queens, Princesse atd. ve dvou hlavních barevných odstínech (blue, purple), z nichž prý modrá trvanlivější jest. Tamtéž se vyrábějí desky stolní, pro kulečníky, krby, koupelny a j. Náramný vývoz tohoto výrobku (do Rakouska ročně za 350 až 936 tisíc zl., do Německa za 15 – 18 mill. marek) dlužno přičísti racionálnímu vyrábění hornickým způsobem, velkolepými stroji, laciné dopravě vodní, neobyčejné hladkosti, stejnosti a tenkosti desk, kterážto poslední vlastnost i železniční dopravu usnadňuje a snadný způsob krytí umožňuje. Trvanlivost krytu břidlicí angl. proti vlivům mrazu, sněhu a krupobití, zejména v hornatých krajinách, jest překonána jinými druhy; v Rakousku na př. břidlicí železnobrodskou (majetník lomů je Liebig, zástupcem v Ž. Brodu Hrubý) a moravskoslezskou (na Moravě u Olomúce, majetník Herz v Olom.). Nemůže se tedy hodnotě angl. břidlice přičísti její rozšíření po kontinentě, nýbrž jediné výhodám dříve uvedeným. Očekávati jest tudíž, že nedávno zvýšené clo na břidlici angl. přispěje k rozkvětu tohoto našeho průmyslu, jenž se honosí tak výtečnými výrobky a jehož provozování se děje taktéž racionálně hornickým způsobem pomocí strojů. Hauenschild zjistil, že trvání krytů z dobré břidlice možno páčiti až na 300 roků, – tedy daleko zpět, než kam sahá počátek dovozu břidlice anglické k nám, – kteréžto trvanlivosti břidlice angl. v našem podnebí nemá. Wf.

Související hesla