Brindisi

, město v jižní Itálii v Apulii u Jaderského moře; 88 000 obyvatel (1990). Průmysl petrochemický, potravinářský. Přístav. Archeologické muzeum. – Brindisi založeno 244 př. n. l. jako řecká kolonie, pak římské (Brundisium), ve středověku součást Neapolského království.

Ottův slovník naučný: Brindisi

Brindisi, přístavní město jihoital., hlav místo kraje stejnojmenného v provincii Terra d'Otranto, leží na pobřeží n oře Jaderského, sev.-vých od průlivu Otrantského na 40° 38' s. š. Skládá se z města starého, neúhledného, těsného a z výstavné, vzdušné čtvrti nové. Zčásti má ještě hradby i hradební příkopy a u přístavu tvrze: Forte di Terra a Forte di Mare. U oné jest fontána, jak se podobá, z dob římských, s výbornou pitnou vodou. Z budov vynikají: kathedrála P. Marie, obnovená po zemětřesení v první pol. XII. stol., s památnou mosaikovou dlažbou, a kostel templářský sv. Jana Křtitele. Starobylý sloup, vysoký asi 15 m, pochází ze 2. pol. IX. stol.; postaven byl při obnovení města zničeného od Saracenů. Brindisi jest sídlo arcibiskupa; jsou tam seminář, kollej, 2 nemocnice. Brindisi má 14.508 obyv. (1881). Živností jejich hlavní jest obchod (jmenovitě s olejem). Brindisi jest veledůležitým přístavem pro východní Indii, s níž jest v čilých stycích. Přístav skládá se z rozsáhlého přístavu vnějšího, chráněného proti vlnobití několika ostrůvky, a z přístavu vnitřního, který s oním spojen jest průplavem asi 100 m dlouhým, 8.5 m hlubokým. Přístav vnitřní rozbíhá se ve 2 větve, západní (600 m dl.). směřující k záp., a vých., (450 m dl.) celící k jihu-mezi oběma na poloostrůvku stojí město. Přístav vnitřní jest 4 – 11 m hluboký, přístupný i největším lodím mořským a zcela bezpečný. Železniční síť spojuje Brindisi s Bolognou, Tarentem (Neapolí) a Otrantem. Vlaky dojíždějí ve přístavě samém až ke skladištím parníkův. Oběh lodí v přístavě vzrůstá vůčihledě; v roce 1862 vykazoval 75.000 tun, roku 1873 750.000 tun, r. 1886 871.000 tun. – Brindisi jest původu prastarého. Bývalo důležitou osadou řeckou. Kol. r. 270 př. Kr. opanovali je Římané a r. 246 zřídili je jako kolonii latinskou Brundusium. Brindisi bývalo v dobách těch střediskem stykův italskovýchodních, prvním přístavem pro přepravu do Řecka. Až tam byla prodloužena Via Appia. Po pádu říše Římské trpělo od barbarů, Byzantincův a zničeno bylo Saraceny. Zkvetlo k nové slávě za válek křížových, ale pokleslo rychle pádem Jerusalema. Přístav jeho zkažen v 1. polovici XV. stol. zasypáním průlivu spojujícího obojí přístav. Vnitřní přístav proměnil se pak záhy v jezero a tvořící se močály otravovaly vzduch. Teprve r. 1775 dal král obojí Sicilie Ferdinand IV. nově prokopati ono rameno, ale poněvadž mělo hloubku pouze 2,5 m, přístav vnitřní zůstal uzavřen pro lodi větší. Vláda království Sicilského prohloubila jak spojující průplav, tak vnitřní přístav, vykonala veliké stavby přístavní i železniční a učinila z Brindisi přístav znamenitý. – Srvn. De Leo, Dell' antichissima citta di Brindisi e suo celebre porto (Neapol, 1846). Koll.

Brindisi má zvláštní význam tím, že se zde zprostředkuje indická pošta z Evropy do Vých. Indie, Asie a Australie a opačně. Každý pátek vyjíždí z Londýna poštovní rychlovlak do Doveru s »obyčejnoų poštou pro Indii (do Bombaye a Kalkutty) a pro Cejlon, každý druhý pátek mimo to »velká« pošta pro Indii, Čínu a Australii v průvodu zvláštního úředníka, jenž dohlíží na skládání a nakládání této pošty v Doveru, Calais a Brindisi Pošta, složená v 6 – 7 vagonech a obsažená v 700 – 1000 pytlích po 25 kg přibývá do Brindisi v pondělí v 1 hod. ráno, načež se hned váží a nakládá na loď P. & O. (Peninsular and Oriental Steam Navigation Company). Opačně přinášejí lodi této společnosti poštu indickou každé pondělí. Dále se zprostředkuje v Brindisi pošta lodí rakouskouherského Lloydu a francouzských lodí. Italská poštovní správa těží za svou intervenci od dotyčných poštovních správ 2 mill. fr. ročně. Psaní v Brindisi zprostředkovaná váží ročně v průměru přes 1 1/2 mill. kg. Hda. Dodatky Má 25.317 obyv. (1901), utrpí mnoho soutěží dráhy bagdádské a spojením se Solunem.

Související hesla