Büchner Ludwig

, německý přírodovědec, lékař a filozof. Představitel mechanistického (fyzikalistického, vulgárního) materialismu. Za základní princip považoval soběstačnou látku, základními zákony přírody jsou přitahování a odpuzování. Hlavní dílo: Kraft und Stoff (Síla a hmota).

Ottův slovník naučný: Büchner Ludwig

Büchner: Ludwig, horlivý zástupce a šiřitel materialismu v Německu (*1824 v Darmstadtě). Usadil se jakožto praktický lékař ve své otčině, načež přesídlil do Tubink, kdež stal se assistentem na klinice a r. 1854 se habilitoval na universitě jakožto soukromý docent Avšak následkem nepříjemných rozmíšek, které si způsobil pro svůj materialistický směr, vzdal se dráhy akademické a vrátil se do Darmstadtu, kdež opět ujal lékařskou svou praxi. Nejnovější materialismus ve střední Evropě připojuje se k naturalismu Feuerbachovu užívaje ovšem také výtěžků starších a zejména všech rázných průpovědí v minulém století vzniklých. Počal se více šířiti od r. 1854, v němž vypukl t. zv. »spor o dušį na shromáždění přírodozpytcův a lékařů v Gotinkách. Spor vyvolal celou literaturu pro a proti, v níž účastnili se přírodozpytci, zejména lékaři i filosofové odborní, a nabyl velikého rozměru i dosahu. Ohniskem materialistických zásad za té doby nejsoustavněji pronesených stalo se právě dílo Büchnerovo Kraft und Stoff (Síla a hmota). Hlavní jeho poučka zní, že síla a hmota vyskytují se veskrze pospolu, jedna ode druhé odděliti se nedá, a jakož tedy hmota bezpečně dána jest, takož ani zvláštního. samostatného principu myslícího (duše) není, a všechno, i dění tak zvané duševní se vysvětluje extensivním pohybem atomů hmotných. Čelné toto dílo Büchnerovo vyšlo r. 1855 a v tehdejším klidu politické reakce bylo mu tím snáze vzbuditi pozornost neobyčejnou. Rozšířilo se brzy v četných vydáních (nyní již v 16. vyd. z r. 1887). Namanulo se ihned každému čtenáři jakožto obdoba knihy materialistické z XVIII. stol. »Systéme de la Nature«; považovánoť přímo za »bibli materialismų a v táboře protivném přezděno mu »Eine wahre Trutzburg des Unglaubens«. Knihu tuto doplňuje, vykládá i obhajuje Büchner celou řadou článků, posudků, studií, obran, které sebrány vyšly pod názvem Aus Natur und Wisenschaft (2 díly, 1873 a 1884). Soustavnějšího rázu jest spis Natur und Geist (1857, 3. vyd. 1876), kdež autor hlubší otázky filosofie, zejména poznatkoslovné řešiti a rozběžné směry v táboře materialistickém sjednotiti usiluje. Ostatní spisy jeho jsou: Die Darwinsche Theorie von d. Entstehung u. Umwandlung d. Lebewelt (5. vyd. 1890); Physiologische Bilder (2 díly, 1875); Der Mensch und seine Stellung in d. Naturu. Gesellsch. (3. vyd. 1889); Der Gottesbegriff und seine Bedeutung in d. Gegenwart (2. vyd. 1874); Das Alter des Menschengeschlechtes nach Sir Charles Lyell (2. vyd. 1874); Aus dem Geistesleben d. Thiere (3. vyd. 1880); Licht und Leben (1882); Liebe und Liebesleben in d. Thierwelt (2. vyd. 1882); Die Macht d. Vererbung (1882); Der Fortschritt in d. Natur u. Geschichte (1884); Thatsachen und Theorien aus dem naturwissenschaftlichen Leben d. Gegenwart (2. vyd. 1887); Über religiöse und wissenschaftliche Weltanschauung (1887); Das künftige Leben und die moderne Wissenschaft (1889); Zwei gekrönte Freidenker (1890); Fremdes u. Eigenes aus dem geistigen Leben der Gegenwar (1890). Dd.