Bulletin


1. druh časopisu, informační tiskovina určená zpravidla pro omezený okruh zájemců, oficiální věstník spolku nebo organizace;
2. úřední zpráva.

Ottův slovník naučný: Bulletin

Bulletin [bylten], zdrobnělé slovo ze středolat. bulla, značí menší úřední zprávu nebo ohlášení. Užívá se slova toho v různých případech: zprávy o zdraví vynikajících osobností, zprávy vojevůdcovy s bojiště, zprávy učených společností o jejich činnosti, jakož i menší pojednání slovou bulletiny; i vědecké časopisy mívají tento název. Historicky důležity jsou bulletiny Napoleonovy z tažení proti Rusku. Z vědeckých bulletinů vynikají ty, jež vydává petrohradská akademie a archaeologický institut v Římě. – Bulletin des lois nazývá se úřední sbírka všech aktů vlády ve Francii, zákonů, nařízení, dekretův a j. Za původ její pokládá se sbírka dekretů vydaná a sestavená na rozkaz národního shromáždění dekretem z 9. ledna 1791. Vlastní bulletin des lois de la République zahájen byl však teprv dekretem z 6. pros. 1793, od kteréž doby jest jednak vyhlašovacím prostředkem, jednak authentickou úřední sbírkou zákonův a nařízení. Vedlé toho uveřejňují jednotlivá ministerstva zvláštní sbírky svých odborových nařízení a výnosů. . Tkl.

Související hesla