Bytí

, nejširší filozofické označení pro všechno, co jest; všechna jednotlivá jsoucna, tj. věci, lidé, ideje ap., mají při své odlišnosti jedno společné: to, že jsou. Filozofie podle Platóna začíná údivem nad tím, že něco jest, nad zázrakem bytí. Nejstarší filozofové se pokoušeli vyzkoumat původ bytí (viz též arché) a pokládali za něj některý ze živlů, popř. boj anebo zásah démiurga. Křesťanská filozofie ztotožnila bytí se stvořením a pokládala je za dílo Boží. V novověku otázku bytí zastínila otázka jistého poznání (R. Descartes), později historického dění a vznikání (G. W. F. Hegel). Ve 20. stol. otázku bytí, včetně rozdílu mezi „být" a „být nějaký" nebo „být něčím", obnovil M. Heidegger, který si všiml zejm. různých způsobů bytí; na rozdíl od předmětů, které jsou nám po ruce a slouží k něčemu, a na rozdíl od těch, které se v našem světě pouze vyskytují a které nezaujatě pozorujeme, je člověk bytím na světě, o toto bytí mu jde a záleží mu na něm. Problematiku bytí zkoumá filozofický obor ontologie.

Související hesla