Cannizzaro Stanislao

, italský chemik; profesor na univerzitě v Alessandrii, Janově, Palermu a v Římě. Zabýval se chemií aromatických aldehydů, prosazoval stanovení relativní atomové hmotnosti na základě hustoty par sloučenin.

Ottův slovník naučný: Cannizzaro Stanislao

Cannizzaro [kanicáro] Stanislao, nestor chemiků ital., senátor římský, člen akademie »Dei Linceį, professor chemie na universitě v Římě (* 1826 v Palermu). Byl professorem v Pise, pak v Palermu, kdež založil velké chemické laboratorium. Vystoupil roku 1853 s první prací svou o alkoholu benzylovém, který ponejprv připravil v čistém stavu. Další práce jeho jsou: O přeměně toluolu v alkohol benzylový i v kyselinu; O dissociaci sloučenin horkem; O kondensaci par; O ekvivalentech prvků; Srovnání benzolu z kyselin salicylové a benzoové; O kyselině alfatoluové i aldehydu; O radikálech alkoholů benzylového, kumylového a anisového (s Rossim); O účinku jodovodíka na kyselinu santonovou atd. Hlavní zásluhou jeho jest, že ve svém klassickém spise Sunto di un corso di Filosofia chimica (uveřejněném r. 1858 jakožto dopis na prof. S. De Luca) dokázal na základě prací Gerhardta, Regnaulta i Rose, že mezi zákony Avogadrovým i Dulong-Petitovým neexistuje onoho odporu, jejž veliká čásť chemiků po 40 let mezi oběma viděti se domnívala, nýbrž že zákon první vztahuje se ku váze molekulárné prvků i sloučenin a jen nepřímo k váze atomové prvků, kdežto druhý zákon o atomové váze prvků rozhoduje. (Viz »Chemické Listy II., 32) V souhlase s oběma zákony stanovil Cannizzaro. z různých sobě odporujících čísel nynější pravé »atomové váhy« prvků, o nichž se názor náš nejspíše udrží nezměněn, i kdyby se mnohé jiné theoretické náhledy chemiků pozměnily. Tím se stal Cannizzaro. z hlavních zakladatelů moderních našich názorů chemických. Cannizzaro. vychoval skoro celou nynější generaci chemiků italských. Bnr.